Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W dniu 27 lutego br. (środa) o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Zapraszamy do przekazywania opinii i uwag na temat projektu Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019. Dokument powstał w oparciu o działania zgłoszone przez Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy oraz szerokie grono instytucji działających na rzecz rozwoju rynku pracy. Ewentualne sugestie i uwagi prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres p.lulek@wup.kielce.pl w terminie do 12 lutego bieżącego roku. Zapraszamy do lektury.

 

Świętokrzyski Plan Działań na rok 2019 - Projekt

 

Hiszpania, Portugalia a może Cypr? Zima i wczesna wiosna to intensywny czas poszukiwania pracy sezonowej na okres wakacji. Warto pamiętać, że to dla zagranicznych pracodawców wzmożony czas poszukiwania pracowników do sezonowych prac.

Sieć EURES zaprasza na Europejski Dzień Pracy on-line dedykowany pracy sezonowej. Wydarzenie organizowane w dniu 13 lutego 2019 r. w godzinach 10-18 i będzie dostępne na platformie informatycznej, którą prowadzi Komisja Europejska www.europeanjobdays.eu

Wydarzenie koncentruje się przede wszystkim na turystyce, gastronomii i hotelarstwie, a udział w nim zapowiedzieli pracodawcy z Chorwacji, Cypru, w Grecji, Włoch, Malty, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jednak aby w nim uczestniczyć on-line (np. czat, seminaria, videokonferencje itp.), trzeba się zarejestrować. W tym celu należy na stronie www.europeanjobdays.eu  wybrać menu Events oraz z listy wydarzeń wybrać Seize the Summer with EURES 2019. Przycisk „Zarejestruj się” jest umieszczony u góry strony.

Podczas Europejskich Dni Pracy on-line pracodawcy i osoby poszukujące pracy spotykają się w przestrzeni wirtualnej. Wszystkie prezentacje są transmitowane w Internecie na żywo, a odwiedzający mają możliwość rozmów on-line z pracodawcami i doradcami EURES za pośrednictwem „czat-ów”. Osoby poszukujące pracy mogą wyszukiwać miejsca pracy odpowiadające ich profilowi i zgłaszać swoje kandydatury, kontaktować się bezpośrednio
z pracodawcami oraz umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne

.Pamiętaj też, że im więcej czasu spędzisz na przygotowaniach do podjęcia wakacyjnej pracy za granicą, tym lepiej zabezpieczysz się przed przykrymi niespodziankami.

Dodatkowych informacji udziela p. Przemysław Kowalczyk - doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, pok. nr 10, nr tel. (0-41) 36 41 611, adres e-mail: p.kowalczyk@wup.kielce.pl

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA OPINIOWANIA NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ RADĘ RYNKU PRACY W KIELCACH
(organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawach polityki rynku pracy)


 
Zmiany w przepisach


Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy prawa, dotyczące kompetencji dyrektora szkoły/placówki oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego.


Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody,
w których kształci szkoła, po:

1)    uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie
       z potrzebami rynku pracy,  o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia (…),
2)    nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo
       rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą,
       w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1 ustawy, obejmujących
       co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.

 

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

 

Na podstawie art. 22 ust. 5a ww. ustawy, przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.


Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.


Na mocy § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 630) techniczną obsługę wojewódzkiej rady rynku pracy zapewnia WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.


Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.


Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl na tydzień przed planowanym terminem posiedzenia umieszczana jest informacja o najbliższym posiedzeniu WRRP.


Bliższe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (41) 36-41-637 lub kierując pytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wup@wup.kielce.pl.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w celu ujednolicenia zasad postępowania
w sprawie ubiegania się o przedmiotową opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przedstawia przebieg rozpatrywania wniosku:

1.    Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
       w Kielcach wniosek, zgodnie ze wzorem załączonym poniżej,  o zaopiniowanie przez
       Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Kielcach nowego kierunku kształcenia.
       Do wniosku mogą być dołączone opinie innych jednostek, podmiotów i organizacji
       (np. powiatowego urzędu pracy, powiatowej rady rynku pracy, organizacji pracodawców lub
       własne analizy wskazujące na zasadność utworzenia kierunku kształcenia).
2.    Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Kielcach wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku
       kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji przekazanych
       przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
3.    Na posiedzenie WRRP zapraszany jest – za pomocą poczty elektronicznej na adres
       e-mail wskazany we wniosku – przedstawiciel szkoły zwracającej się o opinię,
       celem udzielenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień Członkom Rady.
4.    WRRP po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w pkt 2 i z ewentualnymi wyjaśnieniami
       przedstawiciela szkoły wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.
5.    Opinia WRRP może być: pozytywna lub negatywna.
6.    Przewodniczący Rady przesyła wydaną opinię dyrektorowi szkoły.
7.    Od opinii wydanej przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy odwołanie nie przysługuje.
 

Wzór wniosku (druk do edycji). 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - dla dyrektorów szkół lub innych osób upoważnionych do reprezentowania szkoły składających wnioski do WRRP o zaopiniowanie kierunków kształcenia.

 

Ponadto, z dniem 1 września 2019 r. zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na mocy, których:

1. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2019 poz. 276).

Prognoza ta ustalana jest w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, w tym na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, oraz danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900), oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. Przedmiotowa Prognoza ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 lutego danego roku.


2. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1)    przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej
       organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady
       do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu,
2)    dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia
       w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,
3)    przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii
       o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,
4)    przedstawiciela kuratora oświaty,
5)    przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu                            
       na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia
       w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 
Strona 4 z 25

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo