Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2018) - w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017r., poz. 1064).

Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać podpisem elektronicznym, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Formularz, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl w „Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2018” lub w zakładce: Agencje zatrudnienia/Informacja o działalności agencji za rok poprzedni można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word.
Wypełniony formularz w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

Pliki do pobrania:

Formularz informacji o działalności agencji

Nazwy Grup Elementarnych Zawodów i ich 4-cyfrowe symbole

Uwaga!

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

  • Wpisać nazwę i adres siedziby agencji zatrudnienia, nr telefonu, datę sporządzenia i w przypadku informacji przekazanej w postaci papierowej należy podpisać czytelnie.
  • Zaznaczyć kwadrat wstawiając znak „X” dotyczący informacji o działalności agencji zatrudnienia a nie zmiany informacji i wpisać 2018 w miejscu za…….rok.
  • Zaznaczyć kwadrat przy usłudze, którą zrealizowano w 2018 roku zgodnie z posiadanymi certyfikatami i wypełnić tabele wskazane obok w nawiasie. Dotyczy to także „zerowej” działalności, wówczas zaznaczyć i wypełnić tabele (wpisując „0”) dotyczące usług, które zamierzano realizować w 2018 roku.
  • Wpisać numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
  • Zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie” czy agencja jest zrzeszona w związku branżowym.
  • Uwzględnić w odpowiednich tabelach (nr 1.2., 2.1., 5.1.) liczbę cudzoziemców oraz obywatelstwo osób korzystających z poszczególnych usług (tabela nr 1.3., 2.2., 5.2.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41 36 41 611.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało broszurę zawierają dane teleadresowe oraz krótkie opisy sieci i punktów informacyjnych zajmujących się tematyką Unii Europejskiej.

Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach i aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Punkty informacyjne UE organizują debaty, szkolenia, lekcje europejskie oraz spotkania tematyczne, współpracują z instytucjami administracji publicznej, samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, a także z innymi sieciami informacyjnymi. Oferują bezpłatne praktyki dla studentów i absolwentów kierunków społecznych i europejskich. Dysponują publikacjami dotyczącymi instytucji i polityki UE, które można bezpłatnie otrzymać.

Każda osoba zainteresowana działalnością UE oraz poszukująca informacji na tematy unijne może bezpośrednio zwrócić się do Punktów w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Broszura do pobrania

Komisja Europejska zachęca do udziału w kampanii społecznej #EuandME, której celem jest uświadomienie młodym ludziom, jakie korzyści płyną z bycia członkiem europejskiej wspólnoty.

Wielu młodych Europejczyków korzysta z udogodnień oferowanych przez UE, nie zdając sobie z tego sprawy. Dostęp do Internetu po przystępnej cenie, międzynarodowa opieka zdrowotna czy gwarancja ochrony praw konsumenta to tylko niektóre przykłady.

Kampania #EUandME pomaga młodym obywatelom UE zrozumieć, jaką rolę odgrywa Unia w ich codziennym życiu oraz wspiera upowszechnianie wiedzy na temat uprawnień przysługujących obywatelom państw członkowskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii, a szczególnie tej, która porusza zagadnienia z zakresu pracy i życia za granicą: https://europa.eu/euandme/passion/work-and-live-abroad_pl

Przystępujemy do tworzenia kolejnej edycji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019. Wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy zapraszamy do zgłaszania własnych zadań i projektów. Cenne dla nas będą w szczególności przedsięwzięcia w zakresie wzrostu zatrudnienia, edukacji na potrzeby rynku pracy, wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Otrzymane od Państwa informacje będą stanowić cenny element Planu, warunkujący kompleksowość działań i osiągnięcie założonych celów. Zadania prosimy zgłaszać w terminie do 19 stycznia 2019 roku.

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia zostanie zaprezentowany na forum Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z rozwojem rynku pracy w naszym regionie.

Poniżej udostępniamy formularze:

Formularz nr 1 – służy do zgłaszania nowych zadań do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019
Formularz nr 2 – służy do przesłania sprawozdania ze zrealizowanych działań w roku 2018, jeśli zadania takie zostały zgłoszone w roku ubiegłym przez instytucje do poprzedniej edycji Planu.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl .

WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji – nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą ujmowane.

Do wglądu dla instytucji sprawozdających - Świętokrzyski plan działań na rok 2018 

Strona 5 z 25

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo