Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Postępy w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych województw były głównym tematem spotkania z Komisją Europejską, które odbyło się 4 grudnia br. w Warszawie. Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że województwo świętokrzyskie zajęło I miejsce w zakresie kontraktacji realizacji działań z zakresu promocji trwałego zatrudnienia (Cel Tematyczny 8), których osią są działania wdrażane przez WUP. Osiągając poziom 66% wykorzystania alokacji na lata 2014 – 2020 przekroczyliśmy średnią dla województw, wynoszącą 54%.

Do chwili obecnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, nasza kwota kontraktacji przekroczyła 428 milionów złotych. Od początku realizacji zawarliśmy 177 umów na dofinansowanie projektów, których realizacja zapewnia osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników. Dotychczas działaniami WUP objęto ponad 21 tysięcy uczestników projektów. Ze szkoleń, staży prowadzących do zatrudnienia (Działanie 10.1 i 10.2) skorzystało ponad 16,5 tysiąca osób powyżej 30 roku życia (bezrobotnych i biernych zawodowo), własną działalność gospodarczą dzięki udzielonym dotacjom i wsparciu pomostowemu podjęło 4.260 osób (Działanie 10.4).

Z Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.5 RPOWŚ skorzystało już 755 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa, a kwalifikacje podniosły 1.923 osoby pracujące.

Osiągnięty przez WUP wysoki poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwi otrzymanie środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Spełnione zostały wszystkie 2 warunki określone w Ramie Wykonania, tj. „Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem” na poziomie co najmniej 11.916 osób oraz „Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych” na poziomie minimum 30.650.772 Euro. Środki Krajowej Rezerwy Wykonania stanowią premię za wysoki poziom realizacji programów Unii Europejskiej w odniesieniu do poszczególnych osi priorytetowych. Obecnie oczekujemy na decyzję w zakresie przyznania dodatkowych środków, co umożliwi ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 10.4 przewidującego m.in. udzielanie dotacji na powstawanie nowych firm.

100 tysięcy złotych, blisko zerowe oprocentowanie i 7 lat na spłatę – to warunki na jakich KSWP udziela mikropożyczek na otwarcie własnej firmy.

Mogą z nich skorzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 29 lat, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) czy bierne zawodowo, zamieszkujące województwo świętokrzyskie. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie kierowane jest do osób z pierwszym lub drugim profilem pomocy. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Dodatkowo możliwa jest 12-sto miesięczna karencja w spłacie. Pieniądze można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne (w tym na środki transportu, składniki majątku trwałego), koszty remontów, na środki obrotowe oraz inne np. reklamę czy koncesje.

Mikropożyczek udziela Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami ze wsparcia skorzysta niemal poł tysiąca osób. Na ten cel przeznaczone jest 40 mln złotych.

Mikropożyczki udzielane są w ramach projektu „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego na podstawie umowy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. KSWP jest Pośrednikiem Finansowym BGK.

W dniu 20 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Rada pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. prowadzenia kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie:

  1. kwalifikacji RL. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, wyodrębnionej
    w zawodzie Technik rolnik (314207),

  2. kwalifikacji RD. 18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930),
  3. kwalifikacji RD. 17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930).

Członkowie Rady wysłuchali sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczących:

  • zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Ponadto uczestnicy obrad zapoznali się również z informacją nt. stanu wdrażania Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w odniesieniu do działań realizowanych przez WUP w Kielcach oraz z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia.

Jest już dostępne najnowsze wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w nim - zbilansowane rezultaty działań aktywizacyjnych z okresu 2013 - 2017. Publikacja adresowana jest do osób i instytucji zainteresowanych działaniami publicznych służb zatrudnienia w zakresie wspierania podnoszenia kwalifikacji. Ujmuje również m.in. ogólnokrajowe dane na temat wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapraszamy do lektury.

 

Broszura statystyczna 2013-2018 Wspieranie przez urzędy pracy rozwoju zasobów ludzkich środkami FP

Zaproszenie EWE 22.11

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w Kielcach z ekspertami europejskiej sieci Early Warning Europe:

22. listopada br. godz. 16:00 w Terminalu Spotkań (ul. Głowackiego 9, Kielce)

Early Warning Europe to inicjatywa skierowana do wszystkich przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy chcą dowiedzieć się jak uniknąć sytuacji kryzysowej w biznesie lub rozpoznać symptomy nadciągających trudności.

Dowiedz się jak uzyskać BEZPŁATNĄ pomoc doradców, mentorów.

Poznaj i skorzystaj z wiedzy przedsiębiorców, którzy pokonali kryzys w biznesie.

Zapraszamy firmy z wszystkich branż.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Potwierdzenie udziału prosimy kierować e-mailowo: biuro@szpp.eu i telefonicznie: 41 341 70 39 do 20.11.2018.

Agenda spotkania:
16:00- 16:30 Prezentacja działań sieci Early Warning Europe w Polsce, Eleni Tzoka Stecka, koordynator ds. rozwoju mentorów w projekcie EARLY WARNING EUROPE
16:30- 17:30 Interaktywny panel dyskusyjny z udziałem mentorów- Dariusza Urbasia BUDMAT (branża budowlana),
Pawła Indyki INDYKA (branża szkoleniowa), konsultanta- Renaty Muszyńskiej (menedżer z 16 – letnim doświadczeniem)
oraz firmy, która skorzystała z pomocy w projekcie Early Warning Europe
17:30-18:30 Jakub Pustuła – doradca do spraw marketingu „GOOGLE INTERNETOWE REWOLUCJE”
inicjatywy mającej na celu wspieranie przedsiębiorców w wykorzystaniu potencjału Internetu do rozwoju biznesu.
18:30-19:00 Podsumowanie i dyskusja

Zapraszają:
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan & Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce & Enterprise Europe Network przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. & Fundacja Firmy Rodzinne

Strona 6 z 25

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo