Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

O 536 osób zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w stosunku do sierpnia bieżącego roku. Najsilniejszy, procentowy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie włoszczowskim (19,3%), buskim (15,9%) i sandomierskim (14,9%). Wzrost bezrobocia nastąpił jedynie w powiecie opatowskim (+2,7%). Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 42.888 bezrobotnych. To o 3.924 osoby mniej, niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 8,1% (w kraju - 5,7%).
Region wciąż pozostaje mocno zróżnicowany pod względem poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w powiecie skarżyskim (15,6%), opatowskim (13,2%), ostrowieckim (11,1%), koneckim (10,9%) oraz kieleckim (10,7%). Najniższa – w powiecie buskim (3,5%), mieście Kielce (5,3%), włoszczowskim (5,5%), sandomierskim (6,3%) oraz pińczowskim (6,6%).
Prawo do zasiłku przysługuje niewielkiej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych – jest ich zaledwie 6.534, co stanowi 15% wszystkich bezrobotnych w województwie. Ponad połowę z nich stanowią osoby długotrwale bezrobotne (51,3% ogółu), tj. pozostające w rejestrach ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Działania aktywizacyjne podejmowane przez powiatowe urzędy pracy wobec tych osób przynoszą jednak widoczne rezultaty. Długotrwale bezrobotnych jest o 11,5% mniej, niż przed rokiem.
Bez kwalifikacji zawodowych pozostaje ponad 11 tysięcy bezrobotnych. Bez pracy pozostają głównie absolwenci szkół zawodowych i osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i niższym. Łącznie te dwie grupy stanowią 46% ogółu bezrobotnych. Dyplomami wyższych uczelni legitymuje się 17% zarejestrowanych.

Aktualne możliwości wsparcia rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych, bieżące kwestie związane z rynkiem pracy w naszym regionie oraz wpływ Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rozwój przedsiębiorstw i funkcjonowanie zespołów pracowniczych – to tematy które poruszane były podczas II Forum Konferencyjnego Dla Przedsiębiorców.

Podczas otwarcia spotkania, dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk, podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się rynkiem pracy a instytucjami otoczenia biznesu. Zaznaczył, że wspólne działanie jest kluczowe przy efektywnym realizowaniu nałożonych zadań i poprawie sytuacji na rynku pracy.

I właśnie poprawiająca się sytuacja w obrębie walki z bezrobociem w województwie świętokrzyskim była tematem rozpoczynającym wystąpienia prelegentów. Na temat rekordowo niskiego bezrobocia w świętokrzyskiem, zmieniających się trendów na przestrzeni lat i ogólnej koniunktury mówiła Anna Jastrzębska – zastępca kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy WUP.

O tym jakimi środkami aktualnie dysponuje województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego opowiedział Tomasz Janusz - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Przedsiębiorcy poznali zasadę działania Bazy Usług Rozwojowych – narzędzia, które umożliwia skorzystanie przez pracodawców i ich pracowników z wysokiej jakości kursów i szkoleń, a także refundację nawet 80% poniesionych kosztów. Na temat potrzeb szkoleniowych, Podmiotowego Systemu Finansowania, środków przeznaczonych na Działanie 10.5 RPO w ramach którego wdrażana jest Baza Usług Rozwojowych opowiedział Paweł Lulek – kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania i korzystania z Podmiotowego Systemu Finansowania przedstawił Karol Kaczmarski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii –które jest jednym z Operatorów BUR w województwie świętokrzyskim.

Przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – Beata Gawęcka – Ajchel i Anna Zuszek wyjaśniły czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jakie korzyści wynikają dla firm i pracowników.

Prezentacje ze spotkania dostępne są tutaj:

Rekordowo niskie bezrobocie – rynek pracy w nowej sytuacji
Aktualne środki na rozwój firm w RPOWŚ
Baza Usług Rozwojowych
Zintegrowany System Kwalifikacji

XV Internetowa Giełda Pracy dobiegła końca. Dziękujemy za udział wszystkim Pracodawcom oraz Partnerom, którzy włączyli się w promocję Internetowej Giełdy Pracy wśród osób poszukujących pracy i przyczynili się do powodzenia tej inicjatywy. Liczymy, że nasi klienci nawiązali kontakty z konkretnymi pracodawcami oferującymi interesujące miejsca pracy. W czasie trwania giełdy osoby zainteresowane korzystały z konsultacji dokumentów aplikacyjnych on-line prowadzonych przez naszych doradców zawodowych.

Przedstawiamy krótką statystykę.

Efekty XV Internetowej Giełdy Pracy:

  1. Liczba udostępnionych miejsc pracy w kraju (wakatów): 2 100
  2. Liczba udostępnionych miejsc pracy za granicą (wakatów): 2 000
  3. Liczba odwiedzin strony IGP w czasie trwania giełdy: 872
  4. Liczba odsłon strony IGP w czasie trwania giełdy: 24 440

Klient odwiedzający stronę Internetowej Giełdy Pracy poświęcił na jej przejrzenie średnio ponad 10 minut. W tym czasie odwiedził ok. 33 zakładek (oferty pracy, porady doradców zawodowych, informacje nt. sieci EURES). Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje przygotowane przez doradców dot. zasad poruszania się po rynku pracy, bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą oraz porady psychologa, o czym świadczy wysoka liczba odsłon strony IGP.


Dziękujemy wszystkim za udział !

W dniu 25 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia 5 nowych kierunków kształcenia zawodowego w 3 szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego.
Rada pozytywnie zaopiniowała:
1) wniosek Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” w Kielcach dot. kształcenia na kierunku technik analityk,
2) wniosek Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie dot. kształcenia na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej,
3) wnioski Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach dot. kształcenia na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Uczestnicy obrad zapoznali się również ze stanem wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia.

Członkom Rady przedstawiono także projekt ustawy o rynku pracy (wersja z dnia 30.08.br.), szerzej omawiając projektowane przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie składu, trybu powoływania i kompetencji WRRP oraz zadań samorządu województwa, marszałka i wojewódzkiego urzędu pracy.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
oraz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk

zapraszają przedsiębiorców do udziału w konferencji:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH I AKTUALNE
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU ŚWIĘTOKRZYSKICH FIRM

Kielce, 11 października 2018 r. 
Hotel Kongresowy (dawny Exbud), al. Solidarności 34, Kielce

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Rejestracji można dokonać wypełniając poniższy formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Program Konferencji

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Strona 7 z 25

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo