Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż wszystkie instytucje z terenu województwa świętokrzyskiego wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) winny poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w formie papierowej lub elektronicznej o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wykreśleniem z Rejestru.

Wypełniony elektronicznie wniosek o kontynuację działalności za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Wniosek można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl w „Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych w 2017 roku” lub w zakładce: Instytucje szkoleniowe/Kontynuacja działalności.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy podpisać czytelnie przez osobę kierującą instytucją szkoleniową i przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Wniosek o kontynuację - do pobrania.

Uwaga!

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

  • W górnej części pierwszej strony wniosku zaznaczamy kwadrat dotyczący kontynuacji działalności.
  • Wniosek w wersji papierowej winna podpisać osoba kierująca instytucją szkoleniową czytelnie.
  • Gdy modyfikacji ulegają dane ogólne instytucji szkoleniowej (np. zmiana nazwy, zmiana adresu siedziby, zmiana osoby kierującej) i nie ma możliwości weryfikacji tych danych w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
  • Sformułowanie „w bieżącym roku kalendarzowym" oznacza konieczność ujęcia danych dotyczących 2017 r. (tematyka prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; kadra prowadząca szkolenia; baza lokalowa; jej wyposażenie i środki dydaktyczne; metody oceny jakości szkoleń).
  • W pozycjach, w których występuje we wniosku sformułowanie „w poprzednim roku kalendarzowym" (dział 6 i 7), dane winny dotyczyć 2016 r.

Tabelę 2.2 instytucja szkoleniowa wypełnia, jeżeli w bieżącym roku kalendarzowym (2017) realizuje przygotowanie zawodowe dorosłych lub jeżeli zgłosiła do urzędu wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, bądź planuje to zrobić w bieżącym roku kalendarzowym. Natomiast instytucja, która nie realizuje przygotowania zawodowego dorosłych oraz nie przeprowadza egzaminu sprawdzającego po przyuczeniu do pracy pomija punkt 2.2. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku punktów 6.3. i 6.4. w dziale 6 wniosku, jeżeli instytucja szkoleniowa nie realizowała przygotowania zawodowego dorosłych, bądź nie przeprowadzała egzaminów w 2016 roku wpisuje w tych punktach 0.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pomocne wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych działów ww. wniosku znajdą Państwo w „Instrukcji wypełniania wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji” – plik do pobrania.

Natomiast przyporządkowując odpowiedni kod obszaru szkolenia w tabeli/ach wniosku można się posiłkować materiałem „Obszary szkolenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – Komentarz” – plik do pobrania.

Ponadto przypomina się, że w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów (STOR) www.stor.praca.gov.pl istnieje funkcjonalność umożliwiająca generowanie przez wszystkich użytkowników aktualnego potwierdzenia wpisu do RIS.

Aby wygenerować ww. dokument należy na stronie głównej aplikacji nacisnąć przycisk „Rejestr instytucji szkoleniowych” - pojawią się wówczas wszystkie zarejestrowane w aplikacji instytucje. Przy pomocy wybranej kategorii wyszukać własną instytucję i wejść w szczegóły instytucji, a następnie skorzystać z funkcji „Drukuj aktualny wpis do RIS”. Istnieje również możliwość zapisania wygenerowanego pliku.

Szczegółowych informacji dotyczących rejestru instytucji szkoleniowych udziela p. Iwona Białacka, pok. nr 10 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.

Zima to intensywny czas poszukiwania pracy sezonowej na okres ferii zimowych i wakacji. Praca sezonowa wykonywana jest najczęściej w rolnictwie i sadownictwie przy zbiorze warzyw, owoców, kwiatów i innych płodów rolnych. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje także w hotelarstwie i gastronomii, szczególnie w trakcie sezonu turystycznego. Dostępne są również oferty pracy sezonowej przy organizacji imprez rozrywkowych np. parki rozrywki. Warto pamiętać, że zima i wczesna wiosna to dla zagranicznych pracodawców najbardziej intensywny czas poszukiwania pracowników do sezonowych prac.

Kilkanaście osób bezrobotnych po 50 roku życia z powiatu skarżyskiego weźmie udział w projekcie „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”. To nowatorskie działanie wzorowane na niemieckim modelu pakietu zatrudnieniowego. W Polsce projekt testowany będzie w 5-ciu wybranych samorządach, w tym w Skarżysku-Kamiennej. Uroczyste podpisanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+” nastąpiło 13.12.2016 r. Został on podpisany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza. Po podpisaniu umowy Pakt wypracuje najlepszą formę aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jedną z możliwości jest np. JOBfirma. Projekt polega na utworzeniu firmy na potrzeby projektu, w której zrekrutowane osoby bezrobotne po okiem specjalistów będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe oraz umiejętności poprzez treningi, szkolenia kompetencyjne i zawodowe oraz staże. Po zakończeniu projektu każda z tych osób powinna znaleźć zatrudnienie w zawodzie dopasowanym do preferencji i wykształcenia.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji do której należą osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. Do wypracowania najlepszych narzędzi aktywizacyjnych w ramach Pakietu zaangażowane będą publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, szkoleniowe, pracodawcy oraz osoby bezrobotne 50+.

Zakłada się, iż zacieśniona współpraca oraz wzorowanie się na niemieckim modelu form zatrudnieniowych pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia, proces reintegracji zawodowej oraz będzie przeciwdziałać wykluczeniu osób po 50tce. Jeśli projekt okaże się wymierny w skutkach, w dwóch wybranych miastach wdrożony będzie długoterminowo. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szczecińską Fundację Talent – Promocja – Postęp w partnerstwie z Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce.

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Eweliny i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

 

Kolejna „Szlachetna Paczka” ufundowana przez pracowników WUP

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie
i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze
i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Ewelinie i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

Projekt zmiany w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności zaprezentowano na ogólnopolskiej konferencji „Fundusze Europejskie – Nowoczesna Gospodarka Siłą Rozwoju”. Wydarzenie, w którym wziął udział przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach odbyło się 5 grudnia br. w Warszawie. Zmiany mają służyć uproszczeniu zasad ubiegania się o środki w ramach funduszy europejskich i zostaną wprowadzone przez wszystkie instytucje zarządzające i pośredniczące w ramach wdrażanych programów UE. Dotyczą one przede wszystkim zwiększeniu dostępu do funduszy, wprowadzenia usprawnień w ocenie formalnej projektów, zmian w zasadach kwalifikowalności wydatków oraz ograniczenia liczby wymaganych dokumentów. Obecnie oczekujemy na oficjalne rozpoczęcie procesu negocjacji planowanych zmian i zaangażowania w ten proces szerokiego grona interesariuszy unijnych programów rozwojowych.
Do pobrania – informacja prasowa Ministerstwa Rozwoju z przeglądem planowanych zmian

Strona 8 z 14

handel zielona ohp wrota logo buton