Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 stycznia br. dokonał podziału środków ujętych w planie wydatków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017. Zgodnie z obowiązującą procedurą, stosowna informacja została przekazana do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że prawdopodobnie już wkrótce środki te trafią do powiatów. Łączna wartość podstawowej puli środków KFS dla województwa świętokrzyskiego na rok 2017 wynosi 5.038.900 zł. Kwoty przyznane dla poszczególnych powiatów znajdują się w tabeli.

Przypominamy, że z początkiem bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady przyznawania środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do najważniejszych zmian należy m.in. nowa procedura naborów wniosków od pracodawców prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy. Zostały one zobowiązane do ustalania konkretnych terminów naboru i sposobu oceny wniosków. Rozszerzeniu uległ także zakres wymaganych od pracodawców informacji przekazywanych we wniosku składanym w powiatowym urzędzie pracy. Należy podać niezbędne dane na temat wybranej instytucji szkoleniowej oraz precyzyjnie powiązać wniosek z priorytetami wydatkowania środków ustalonymi na dany rok budżetowy. Lista załączników do wniosku została rozszerzona o dokumenty potwierdzające formę prawną działalności wnioskującego pracodawcy. Zrezygnowano natomiast z obowiązku przekazywania (do 31 października danego roku) przez starostę do ministerstwa danych o możliwym niewykorzystaniu przydzielonych limitów środków KFS. Z priorytetami wydatkowania środków KFS w 2017 roku można zapoznać się tutaj.

O dostępności środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w powiatowych urzędach pracy będziemy informować na bieżąco.

Wojewódzki Urząd Pracy, wzorem lat ubiegłych, przystępuje do opracowania Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Dokument ten, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Do udziału w opracowaniu Planu zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, aktywizacji i doradztwa zawodowego, promocji i wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Na rok 2017 przyjęto następujące priorytety:
1. Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem na grupy szczególnego ryzyka i korzystające z pomocy społecznej na rynku pracy,
2. Wysoko wykwalifikowane  i elastyczne kadry regionalnej gospodarki,
2. Korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości,
3. Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna i kształcenie zawodowe  spójne z potrzebami rynku pracy.
Wszystkie organizacje zainteresowane współtworzeniem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia do przesyłania propozycji działań na  formularzu karty zadania. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród powyższych priorytetów. Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres z.podgroska@wup.kielce.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2017 roku. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu  ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl .
Załącznik: Karta zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017
WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji –nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Recz Zatrudnienia oznacza zobowiązanie Zgłaszającego do przekazania sprawozdania z wykonania zadania po jego wykonaniu terminie ustalonym przez WUP.

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2016) - w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013r., poz. 899).

Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Formularz można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl  w  „Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2016” lub w zakładce: Agencje zatrudnienia/Informacja o działalności agencji za rok poprzedni.

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce   

Pliki do pobrania:

Formularz informacji o działalności agencji

Nazwy Grup Elementarnych Zawodów i ich 4-cyfrowe symbole

Szczegółowych informacji dotyczących rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia udziela p. Iwona Białacka, pok. nr 10 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż wszystkie instytucje z terenu województwa świętokrzyskiego wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) winny poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w formie papierowej lub elektronicznej o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wykreśleniem z Rejestru.

Wypełniony elektronicznie wniosek o kontynuację działalności za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, lub
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Wniosek można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl w „Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych w 2017 roku” lub w zakładce: Instytucje szkoleniowe/Kontynuacja działalności.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy podpisać czytelnie przez osobę kierującą instytucją szkoleniową i przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Wniosek o kontynuację - do pobrania.

Uwaga!

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 • W górnej części pierwszej strony wniosku zaznaczamy kwadrat dotyczący kontynuacji działalności.
 • Wniosek w wersji papierowej winna podpisać osoba kierująca instytucją szkoleniową czytelnie.
 • Gdy modyfikacji ulegają dane ogólne instytucji szkoleniowej (np. zmiana nazwy, zmiana adresu siedziby, zmiana osoby kierującej) i nie ma możliwości weryfikacji tych danych w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
 • Sformułowanie „w bieżącym roku kalendarzowym" oznacza konieczność ujęcia danych dotyczących 2017 r. (tematyka prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; kadra prowadząca szkolenia; baza lokalowa; jej wyposażenie i środki dydaktyczne; metody oceny jakości szkoleń).
 • W pozycjach, w których występuje we wniosku sformułowanie „w poprzednim roku kalendarzowym" (dział 6 i 7), dane winny dotyczyć 2016 r.

Tabelę 2.2 instytucja szkoleniowa wypełnia, jeżeli w bieżącym roku kalendarzowym (2017) realizuje przygotowanie zawodowe dorosłych lub jeżeli zgłosiła do urzędu wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, bądź planuje to zrobić w bieżącym roku kalendarzowym. Natomiast instytucja, która nie realizuje przygotowania zawodowego dorosłych oraz nie przeprowadza egzaminu sprawdzającego po przyuczeniu do pracy pomija punkt 2.2. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku punktów 6.3. i 6.4. w dziale 6 wniosku, jeżeli instytucja szkoleniowa nie realizowała przygotowania zawodowego dorosłych, bądź nie przeprowadzała egzaminów w 2016 roku wpisuje w tych punktach 0.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pomocne wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych działów ww. wniosku znajdą Państwo w „Instrukcji wypełniania wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji” – plik do pobrania.

Natomiast przyporządkowując odpowiedni kod obszaru szkolenia w tabeli/ach wniosku można się posiłkować materiałem „Obszary szkolenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – Komentarz” – plik do pobrania.

Ponadto przypomina się, że w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów (STOR) www.stor.praca.gov.pl istnieje funkcjonalność umożliwiająca generowanie przez wszystkich użytkowników aktualnego potwierdzenia wpisu do RIS.

Aby wygenerować ww. dokument należy na stronie głównej aplikacji nacisnąć przycisk „Rejestr instytucji szkoleniowych” - pojawią się wówczas wszystkie zarejestrowane w aplikacji instytucje. Przy pomocy wybranej kategorii wyszukać własną instytucję i wejść w szczegóły instytucji, a następnie skorzystać z funkcji „Drukuj aktualny wpis do RIS”. Istnieje również możliwość zapisania wygenerowanego pliku.

Szczegółowych informacji dotyczących rejestru instytucji szkoleniowych udziela p. Iwona Białacka, pok. nr 10 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.

Zima to intensywny czas poszukiwania pracy sezonowej na okres ferii zimowych i wakacji. Praca sezonowa wykonywana jest najczęściej w rolnictwie i sadownictwie przy zbiorze warzyw, owoców, kwiatów i innych płodów rolnych. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje także w hotelarstwie i gastronomii, szczególnie w trakcie sezonu turystycznego. Dostępne są również oferty pracy sezonowej przy organizacji imprez rozrywkowych np. parki rozrywki. Warto pamiętać, że zima i wczesna wiosna to dla zagranicznych pracodawców najbardziej intensywny czas poszukiwania pracowników do sezonowych prac.

Strona 8 z 14

handel zielona ohp wrota logo buton