Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Pozytywnym zaopiniowaniem kształcenia w ramach nowego kursu „Technik architektury krajobrazu”  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak również zaopiniowaniem nowych kryteriów wydawania przez Wojewodę pozwoleń na pracę cudzoziemcom, zakończyła pracę Wojewódzka Rada Zatrudnienia IV kadencji. Na ostatnim posiedzeniu, jakie odbyło się w dniu 6 grudnia 2016 roku z udziałem Marszałka Województwa Adama Jarubasa, wręczono podziękowania i listy gratulacyjne obecnym członkom Rady.  

Na okres IV kadencji WRZ przypadł największy w historii naszego województwa spadek bezrobocia, do nie notowanego dotychczas poziomu 10,6%. Rząd przeprowadził również jedną z najistotniejszych w ostatnich latach reform systemu służb zatrudnienia, nowelizując w 2014 roku ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wielokrotnie zajmowała stanowisko w sprawie optymalnych metod wdrożenia nowych rozwiązań w warunkach świętokrzyskiego rynku pracy. Dokonywała m.in. bieżących ocen racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz opiniowała kryteria podziału tych środków pomiędzy samorządy powiatowe.  W trakcie kadencji przypadającej na lata 2013 – 2016, Rada odbyła 17 posiedzeń, podejmując łącznie 334 uchwały. Aż 310 z nich dotyczyło opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w świętokrzyskich szkołach pod kątem ich zgodności z potrzebami rynku pracy.

Wszystkim członkom Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji składamy serdeczne podziękowania za wkład i zaangażowanie w kreowanie regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej i zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Fotolia 2190870 Subscription XLZgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Uprawnione podmioty - o wojewódzkich strukturach działające na terenie województwa - wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, mogą pisemne zgłaszać kandydatów wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Zgłoszenia należy składać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86,   25-561 Kielce (z dopiskiem na kopercie ,,Wojewódzka Rada Rynku Pracy”) w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r.

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.
Załącznik 2 – Wypis z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Kielce, dnia 22 listopada 2016 r.

Podsumowanie zrealizowanych działań w ramach RPO WŚ oraz plany na przyszłość były tematyką kolejnego już z cyklu spotkań o wydatkowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym razem eksperci, zaproszeni goście oraz słuchacze spotkali się w Centrum Biznesu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konferencja rozpoczęła się rozmowami na temat dwóch unijnych funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie poruszona została kwestia współpracy uczelni z przedsiębiorcami. To jedno z działań, które stanowi klucz do efektywnego uczestnictwa młodych osób w rynku pracy a także pomaga wzmocnić efektywność zatrudnieniową.

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali istotę funduszy europejskich - gdyby nie środki unijne nie byłoby możliwe realizowanie wielu inwestycji. Zwrócili jednak także uwagę na  skomplikowane procedury jakie towarzyszą wydatkowaniu ww. środków. Dlatego też, wdrażanie Programów nie jest zadaniem łatwym.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Arkadiusz Piecyk  w panelu dyskusyjnym pt. „Lepsza jakość życia i inwestycje w przyszłe pokolenia – o efektywnym wykorzystywaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” zwrócił uwagę jak ważne dla rozwoju rynku pracy są projekty współfinansowane z środków unijnych i jak wiele zostało dzięki nim zrobione. Przypomniał, że Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją, znajdującą się w czołówce tych najefektywniej wykorzystujących fundusze europejskie. „Od początku wdrażania RPOWŚ ogłosiliśmy już 8 konkursów na dofinansowanie projektów. Były to 3 konkursy na wsparcie bezrobotnych poprzez kursy, szkolenia i staże w ramach Działania 10.2 – poziom kontraktacji dostępnej alokacji na lata 2014-2020 wynosi już 58,5%; 3 konkursy wspierające przedsiębiorczość i samo zatrudnienie poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na otwarcie własnej działalności  w ramach Działania 10.4 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 46% oraz 2 konkursy na wybór operatorów regionalnego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców na kwotę 25 mln złotych - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 38%. Rozstrzygnięcie tych ostatnich konkursów planowane jest na przełom roku 2016/2017”. Kwestią budzącą wiele emocji był temat dotyczący odpowiednich kwalifikacji zawodowych.  Dyrektor WUP, Arkadiusz Piecyk podkreślał, że znaczny odsetek poszukujących pracy nie ma kwalifikacji odpowiadających potrzebom pracodawców. Podkreślił jednak, że „poprzez projekty unijne możliwa jest aktywizacja poszukujących pracy w kierunkach, które ułatwiają znalezienie zatrudnienia. Obok dyrektora WUP w panelu dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WŚ”.

Obecnie cały czas trwają nabory bezrobotnych do projektów. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: Regionalny Program Operacyjny.

spotkanieeW dniu 6 grudnia br. (wtorek), o godzinie 10.30 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zamykające IV kadencję, obejmującą lata 2013-2016.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

  • Innowacyjna przedsiębiorczość,
  • Infrastruktura,
  • Spójność społeczna,
  • Cyfrowe państwo

Organizator przygotowuje także Strefę Inspiracji, w której beneficjenci Funduszy Europejskich podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem oraz Strefę Konsultacji, gdzie specjaliści opowiedzą o możliwościach pozyskania dofinansowania. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konferencja Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Strona 9 z 14

handel zielona ohp wrota logo buton