Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Siedemnastoosobowa grupa samorządowców z Piemontu odwiedziła 3 kwietnia nasz urząd w ramach wizyty studyjnej. Włosi trafili do nas prosto z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie spotkali się z przedstawicielami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. O specyfice gospodarczej naszego regionu kształtującej rynek pracy mówili Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Arkadiusz Piecyk oraz Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji Urzędu – Paweł Lulek. Największe zainteresowanie Gości wzbudziły charakterystyczne cechy świętokrzyskiego rynku pracy, do których należą m.in. znaczne rozwarstwienie poziomu bezrobocia między północą i południem, kwestie demograficzne, sprawy dotyczące osób młodych. Napędem gospodarki polskich regionów było wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tego momentu obserwujemy stały, systematyczny spadek bezrobocia – podkreślał w trakcie spotkania Dyrektor Arkadiusz Piecyk. Europejski Fundusz Społeczny pozwala na aktywizację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mając tak znaczące środki na walkę z bezrobociem dokładamy starań, by konsumować je jak najefektywniej, dostrzegając potrzeby wszystkich grup społecznych.


W końcowej części wizyty, Goście mieli okazję zapoznać się z pracą naszego urzędu na poszczególnych stanowiskach. Spotkali się także z naszym doradcą Eures Przemysławem Kowalczykiem, który zaprezentował wdrażane przez nas standardy międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, których dotknęły konsekwencje rozwiązania umowy z firmą ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek, Wojewódzki Urząd Pracy zaproponował rozwiązanie umożliwiające kontynuację wsparcia projektowego. Dotyczy ono uczestników projektu w ramach Działania 10.4 RPOWŚ, w ramach którego 45 osób miało otrzymać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki rozszerzeniu zakresu realizacji dwóch innych projektów, realizowanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania, otrzymają wsparcie dotacyjne oraz wsparcie pomostowe.

Przypominamy, że rozwiązanie umów na dofinansowanie projektów z podmiotem ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek wynikało bezpośrednio z winy realizatora. W trosce o prawidłowość wydatkowania środków publicznych, Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązał umowy z tym wykonawcą w trybie natychmiastowym, a cała dokumentacja projektu została zabezpieczona. Dzięki temu poszkodowani uczestnicy mogą kontynuować udział w projekcie u innych beneficjentów, zachowując ciągłość wsparcia.

Dwóch operatorów wyłonionych w konkursie będzie realizować usługi rozwojowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach Bazy Usług Rozwojowych: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT) oraz Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (SIPH). W dniu 3 kwietnia br. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisał umowy, dzięki którym wsparcie otrzyma łącznie 520 świętokrzyskich firm. W regionie powstał Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, który umożliwi przedsiębiorcom swobodny wybór usług odpowiadających ich potrzebom rozwojowym. W Bazie znajdzie się szeroki wachlarz kursów i specjalistycznych szkoleń zawodowych, a także m.in. studiów podyplomowych, usług doradczych i innych form wsparcia dla firm. Baza dostępnych usług z każdym dniem się powiększa, a z zasadą jej funkcjonowania można zapoznać się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Jak będzie wyglądać system finansowania usług rozwojowych?

Na potrzeby korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, region świętokrzyski został podzielony na 2 obszary wsparcia. Przedsiębiorcy z obszarów funkcjonalnych Skarżyska – Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego będą korzystać z systemu za pośrednictwem Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Firmy z pozostałej części regionu, w tym z Kielc, będą obsługiwani przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W najbliższym czasie powstaną na terenie województwa stacjonarne punkty obsługi przedsiębiorców. Tam będzie można załatwić wszelkie formalności związane z korzystaniem z Bazy, włącznie z pomocą w wyborze usługi dopasowanej do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Na jaką refundację mogą liczyć przedsiębiorcy ?

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz ŚCITT oraz SIPH, przedsiębiorcy spełniający określone warunki będą mogli liczyć na refundację usług rozwojowych sięgającą 80% kosztów usługi. Pozostałą część stanowić będzie wkład własny przedsiębiorcy.Refundacja jest możliwa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Działanie 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 60 000 PLN na cały okres projektu realizowanego w ramach PSF.Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów połączonej z promesą. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma dofinansowanie części poniesionych kosztów.Operator wyda, zgodnie z podpisaną z przedsiębiorcą umową wsparcia, promesę opiewającą na kwotę środków przysługującą danemu przedsiębiorcy. Ze szczegółami działania systemu można zapoznać się w prezentacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą”ENTERPRISE INVESTMENT

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy podjął decyzję, która umożliwi kontynuację wsparcia dla uczestników rozwiązanego projektu dotacyjnego realizowanego przez ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Działania 10.4 RPOWŚ u innych realizatorów. W wyniku przeprowadzonej procedury, zostanie rozszerzony zakres 2 projektów realizowanych przez innych beneficjentów na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Każdy z uczestników znajdujących się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie w najbliższym czasie poinformowany telefonicznie o dalszych krokach w kierunku kontynuacji wsparcia u konkretnego realizatora.

Osoby, które w wyniku rozwiązania umów realizowanych przez podmiot Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek przerwały udział w projekcie, mogą zwracać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskiem o wydanie stosownych zaświadczeń. Zaświadczenia te będą wymagane podczas ewentualnej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Informujemy ponadto, że \wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.aktywneswietokrzyskie.pl dotyczącej rozwiązanego projektu są niekatualne i nie mogą stanowić źródła informacji o projekcie.  Kolejne informacje dla uczestników projektów będziemy przekazywać na bieżąco.

Strona 9 z 19

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton