Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Już w I kwartale 2017 roku w województwie świętokrzyskim ruszy Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych zintegrowany z ogólnopolską Bazą Usług Rozwojowych (BUR). Zgodnie z założeniami systemu, usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ, będą mogły realizować wyłącznie jednostki szkoleniowo – doradcze zarejestrowane w BUR.

Czym jest baza Usług Rozwojowych?  

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Baza zawiera szczegółowe informacje o usługodawcach oraz ich ofertach. Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Najważniejszą cechą Bazy z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie. Na wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców za pośrednictwem Bazy w skali kraju przeznaczono, prawie 400 mln euro.  

Jakie korzyści płyną dla Państwa z rejestracji w bazie?

  • uczestnictwo w grupie najlepszych firm z branży – co wpłynie na wyższą konkurencyjność Państwa firmy,
  • skorzystanie z możliwości profesjonalnej, efektywnej promocji i możliwość zwiększenia potencjalnej grupy klientów, co przełoży się na zwiększenie wpływów,
  • potwierdzoną przez prestiżową instytucję rządową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendację jakości usług oferowanych przez Państwa firmę,
  • ułatwiony dostęp do oferty usług świadczonych przez Państwa firmę,
  • możliwość weryfikacji oczekiwań Państwa klientów, co pozwala na przygotowanie oferty usług zgodnie z ich oczekiwaniami,
  • możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem z funduszy europejskich,

Jak zarejestrować się w Bazie?

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i wymaga wypełnienia interaktywnego formularza Karty Podmiotu. Po utworzeniu profilu podmiotu, instytucja szkoleniowa ma możliwość zamieszczania w Bazie swojej oferty. Oferta zamieszczana jest w systemie na zunifikowanym formularzu (karta usługi). Rejestracji można dokonać samodzielnie uslugirozowjowe.parp.gov.pllub skorzystać z możliwości, jaką dają prowadzone przez nas Mobilne Punkty Rejestracji - więcej informacji:http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Kontakt – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

Konsultanci PARP są do Państwa dyspozycji od pn – pt w godz. 8:00 – 18:00 pod numerem telefonu 801 808 108. Szczegółowe informacje mogą Państwo także uzyskać wysyłając zapytanie na adres >info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl. W uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pomoże Państwu także baza „FAQ", która znajduje się w zakładce Baza Wiedzy serwisu informacyjnego – patrz strona internetowa: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/faq

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 stycznia br. dokonał podziału środków ujętych w planie wydatków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017. Zgodnie z obowiązującą procedurą, stosowna informacja została przekazana do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że prawdopodobnie już wkrótce środki te trafią do powiatów. Łączna wartość podstawowej puli środków KFS dla województwa świętokrzyskiego na rok 2017 wynosi 5.038.900 zł. Kwoty przyznane dla poszczególnych powiatów znajdują się w tabeli.

Przypominamy, że z początkiem bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady przyznawania środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do najważniejszych zmian należy m.in. nowa procedura naborów wniosków od pracodawców prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy. Zostały one zobowiązane do ustalania konkretnych terminów naboru i sposobu oceny wniosków. Rozszerzeniu uległ także zakres wymaganych od pracodawców informacji przekazywanych we wniosku składanym w powiatowym urzędzie pracy. Należy podać niezbędne dane na temat wybranej instytucji szkoleniowej oraz precyzyjnie powiązać wniosek z priorytetami wydatkowania środków ustalonymi na dany rok budżetowy. Lista załączników do wniosku została rozszerzona o dokumenty potwierdzające formę prawną działalności wnioskującego pracodawcy. Zrezygnowano natomiast z obowiązku przekazywania (do 31 października danego roku) przez starostę do ministerstwa danych o możliwym niewykorzystaniu przydzielonych limitów środków KFS. Z priorytetami wydatkowania środków KFS w 2017 roku można zapoznać się tutaj.

O dostępności środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w powiatowych urzędach pracy będziemy informować na bieżąco.

Wojewódzki Urząd Pracy, wzorem lat ubiegłych, przystępuje do opracowania Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Dokument ten, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Do udziału w opracowaniu Planu zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, aktywizacji i doradztwa zawodowego, promocji i wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Na rok 2017 przyjęto następujące priorytety:
1. Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem na grupy szczególnego ryzyka i korzystające z pomocy społecznej na rynku pracy,
2. Wysoko wykwalifikowane  i elastyczne kadry regionalnej gospodarki,
2. Korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości,
3. Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna i kształcenie zawodowe  spójne z potrzebami rynku pracy.
Wszystkie organizacje zainteresowane współtworzeniem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia do przesyłania propozycji działań na  formularzu karty zadania. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród powyższych priorytetów. Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres z.podgroska@wup.kielce.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2017 roku. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu  ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl .
Załącznik: Karta zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017
WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji –nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Recz Zatrudnienia oznacza zobowiązanie Zgłaszającego do przekazania sprawozdania z wykonania zadania po jego wykonaniu terminie ustalonym przez WUP.

Zima to intensywny czas poszukiwania pracy sezonowej na okres ferii zimowych i wakacji. Praca sezonowa wykonywana jest najczęściej w rolnictwie i sadownictwie przy zbiorze warzyw, owoców, kwiatów i innych płodów rolnych. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje także w hotelarstwie i gastronomii, szczególnie w trakcie sezonu turystycznego. Dostępne są również oferty pracy sezonowej przy organizacji imprez rozrywkowych np. parki rozrywki. Warto pamiętać, że zima i wczesna wiosna to dla zagranicznych pracodawców najbardziej intensywny czas poszukiwania pracowników do sezonowych prac.

Kilkanaście osób bezrobotnych po 50 roku życia z powiatu skarżyskiego weźmie udział w projekcie „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”. To nowatorskie działanie wzorowane na niemieckim modelu pakietu zatrudnieniowego. W Polsce projekt testowany będzie w 5-ciu wybranych samorządach, w tym w Skarżysku-Kamiennej. Uroczyste podpisanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+” nastąpiło 13.12.2016 r. Został on podpisany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza. Po podpisaniu umowy Pakt wypracuje najlepszą formę aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jedną z możliwości jest np. JOBfirma. Projekt polega na utworzeniu firmy na potrzeby projektu, w której zrekrutowane osoby bezrobotne po okiem specjalistów będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe oraz umiejętności poprzez treningi, szkolenia kompetencyjne i zawodowe oraz staże. Po zakończeniu projektu każda z tych osób powinna znaleźć zatrudnienie w zawodzie dopasowanym do preferencji i wykształcenia.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji do której należą osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. Do wypracowania najlepszych narzędzi aktywizacyjnych w ramach Pakietu zaangażowane będą publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, szkoleniowe, pracodawcy oraz osoby bezrobotne 50+.

Zakłada się, iż zacieśniona współpraca oraz wzorowanie się na niemieckim modelu form zatrudnieniowych pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia, proces reintegracji zawodowej oraz będzie przeciwdziałać wykluczeniu osób po 50tce. Jeśli projekt okaże się wymierny w skutkach, w dwóch wybranych miastach wdrożony będzie długoterminowo. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szczecińską Fundację Talent – Promocja – Postęp w partnerstwie z Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce.

Strona 9 z 15

handel zielona ohp wrota logo buton