Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

spotkanieeW dniu 6 grudnia br. (wtorek), o godzinie 10.30 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia zamykające IV kadencję, obejmującą lata 2013-2016.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

  • Innowacyjna przedsiębiorczość,
  • Infrastruktura,
  • Spójność społeczna,
  • Cyfrowe państwo

Organizator przygotowuje także Strefę Inspiracji, w której beneficjenci Funduszy Europejskich podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem oraz Strefę Konsultacji, gdzie specjaliści opowiedzą o możliwościach pozyskania dofinansowania. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konferencja Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego to największy spośród dotychczasowych programów rozwojowych w naszym regionie. Tematyka konferencji, która odbyła się w auli Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 22 listopada br., dotyczyła dwóch unijnych funduszy strukturalnych, na bazie których powstał RPOWŚ – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście przedstawili własne poglądy na temat wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wskazali na działania, które pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczności lokalnych. Padały stwierdzenia że, bez pomocy płynącej z Unii Europejskiej, tak dynamiczy rozwój nie byłby możliwy. Podkreślali jednak, że rozdysponowanie środków finansowych w dziedziny dające lepszą przyszłość, ze względu na skomplikowane procedury, nie jest zadaniem łatwym i pozostawia szerokie pole do dyskusji.

Dużo emocji w dyskusji podjętej w drugiej części konferencji wywołało efektywne wykorzystanie finansów pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczący w niej Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk podkreślał, jak duże znaczenie mają unijne projekty dla rozwoju lokalnych rynków pracy. „Problemy pracodawców ze znalezieniem nowych pracowników dotyczą już ponad 1/3 świętokrzyskich firm. Z drugiej strony – ponad połowa bezrobotnych zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy to osoby bez kwalifikacji zawodowych bądź jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. To właśnie w ten obszar celują unijne programy aktywizacyjne” – podkreślał w dyskusji Dyrektor WUP.

Wojewódzki Urząd Pracy należy do instytucji, które najsprawniej realizują powierzone programy Unii Europejskiej. Od początku wdrażania RPOWŚ ogłosiliśmy już 8 konkursów na dofinansowanie projektów:

  • 3 konkursy na wsparcie bezrobotnych w ramach Działania 10.2 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji na lata 2014-2020 wynosi już 58,5%;
  • 3 konkursy wspierające przedsiębiorczość i samozatrudnienie w ramach Działania 10.4 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 46%;
  • 2 konkursy na wybór operatorów regionalnego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców na kwotę 25 mln złotych - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 38%.

Kolejne konkursy będą ogłaszane sukcesywnie w taki sposób, by zabezpieczyć płynna realizację projektów do końca okresu programowania. W chwili obecnej prowadzone są nabory uczestników projektów, a szczegóły można znaleźć w naszym serwisie internetowym w zakładce Regionalny Program Operacyjny

Otwarcie Spotkania przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika    Uczestnicy konferencji dotyczącej RPOWŚ

slider komunikatW dniach 25-28.11.2016 r.zostanie zaimplementowana grupa nowych funkcjonalności w aplikacji SL2014.
 
Między innymi w zakresie modułu Wnioski o płatność beneficjenta będzie to:
- możliwość wycofania i edycji częściowego wniosku o płatność,
- wprowadzenie podglądu częściowych wniosków o płatność z poziomu zbiorczego wniosku przygotowanego przez Partnera Wiodącego,
- możliwość dodawania w tabeli zwroty i korekty pozycji, które są aktualnie na umowie, ale nie były rozliczane na wniosku.

Oprócz ww.wymienionych nowych funkcjonalności w przygotowanym pakiecie znajdują się też inne, usprawniające proces wprowadzania danych, administracji systemu, a także obsługi wniosków o płatność zarówno po stronie Beneficjenta jak również po stronie Instytucji.
Wgranie nowych funkcjonalności będzie się wiązać z niedostępnością systemu SL2014:
25 listopada (piątek) od godz. 22:00  ----  28 listopada (poniedziałek) do godz. 06:00.
 
Do końca dnia 24.11.2016 r. udostępnimy Państwu zaktualizowany dokument Podręcznik beneficjenta

Fotolia 4357478 Subscription XLW związku z planowanym w I dekadzie grudnia br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole - prosimy o składanie wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 -  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28 listopada br. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Strona 9 z 14

handel zielona ohp wrota logo buton