Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Fotolia 35563745 Subscription XXL

Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje do konsultacji społecznych projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Dokument ten, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Do udziału w opracowaniu Planu zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Otrzymane od Państwa informacje będą stanowić cenny element tworzonych dokumentów, warunkujący kompleksowość działań i osiągnięcie założonych celów.

Wszystkie organizacje zainteresowane uzupełnieniem lub korektą zapisów Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia zapraszamy do zgłaszania uwag oraz przesyłania propozycji kolejnych działań na poniższym formularzu zgłoszeniowym. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród priorytetów zadaniowych przyjętych na rok 2017. Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres wup@wup.kielce.pl lub z.podgorska@wup.kielce.pl w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl.

Załącznik 1: Formularz zgłoszenia zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017.

Załącznik 2: Projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017.

 

WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji –nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Recz Zatrudnienia oznacza zobowiązanie Zgłaszającego do przekazania sprawozdania z wykonania zadania po jego wykonaniu terminie ustalonym przez WUP.

Wpływ czynników demograficznych na zatrudnienie i rynek pracy były przedmiotem prezentacji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na konferencji dotyczącej problemów demograficznych. Wydarzenie, z udziałem przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefiny Hrynkiewicz, Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek oraz Parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, zdominowały zagadnienia związane z wpływem czynników demograficznych na rozwój województwa świętokrzyskiego.

Najnowsze prognozy opracowane przez Główny Urząd Statystyczny przewidują, że w 2050 roku liczba mieszkańców świętokrzyskiego spadnie o ponad 20%, tj. poniżej miliona osób. Proces starzenia się społeczeństwa pogłębi się w wyniku wydłużania się trwania życia oraz niskiego poziomu dzietności.
Ponad dwukrotny wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie mieszkańców naszego regionu w perspektywie roku 2050 ilustruje, jak dramatyczny jest wpływ depopulacji na rynek pracy – podkreślał w komentarzu do swojej prezentacji dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk. Wzrośnie wskaźnik obciążenia demograficznego, co oznacza, że liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z obecnych 60 do 82. Kurczenie się zasobów pracy oznacza poważne problemy dla pracodawców, a w dalszej konsekwencji – mniejszą podaż i wzrost kosztów pracy – akcentował Dyrektor WUP. Ze szczegółami zagadnień omawianych przez Dyrektora WUP można zapoznać się w prezentacji (do pobrania).

Dużo uwagi w dyskusji na temat problemów demograficznych w regionie poświęcono kwestiom migracyjnym. Wbrew obiegowym opiniom, na ujemne saldo migracji w świętokrzyskim wpływają przede wszystkim migracje międzywojewódzkie, a więc wyjazdy mieszkańców naszego województwa do innych regionów. W ubiegłym roku w ramach migracji międzywojewódzkich wielkość odpływu z naszego regionu wyniosła ogółem 4.999 osób, wielkość napływu - 2.535 osób. Kierunki migracji od lat są podobne. Najwięcej osiedlających się na terenie województwa świętokrzyskiego to osoby pochodzące z województw: śląskiego i mazowieckiego (po ok. 24% ogółu napływu) oraz małopolskiego ok. 10% napływu). Osoby wymeldowujące się z województwa świętokrzyskiego również kierowały się głównie do regionów ościennych: przede wszystkim do mazowieckiego - 34% odpływu oraz do małopolskiego - 22%. Migracje zagraniczne mają w przypadku mieszkańców naszego regionu charakter doraźny i tylko w niewielkim stopniu są to tzw. migracje definitywne (na pobyt stały).

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli instytucji szkoleniowych z województwa świętokrzyskiego 23 lutego na spotkanie informacyjno – instruktażowe dotyczące funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania oraz rejestracji w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych, czyli platformie internetowej zawierającej oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa. Zgłoszenia (maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji)przyjmujemyna adres: k.siwiec@wup.kielce.pl lub nr telefonu 41 364-16-41, do dnia 17 lutego.

Podczas spotkania zorganizowany będzie Mobilny Punkt Informacyjny, w którym pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomogą zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych. Wesprą nie tylko w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego tzw. Karty Podmiotu, ale dokonają również na miejscu weryfikacji danych przedstawianych przez firmę szkoleniową, co da możliwość uzyskania wpisu do BUR „od ręki”.

Instytucje zainteresowane wpisaniem do bazy podczas spotkania prosimy więc o uprzednie zgłoszenie się (niezależnie od zgłoszenia na samo spotkanie) na adres: mobilny_uslugirozwojowe@parp.gov.pl – eksperci PARP oddzwonią, umówią Państwa na określoną godzinę i poinstruują jakie dokumenty należy przynieść i jak przygotować się do rejestracji, aby przebiegła szybko i bezproblemowo.

W związku z planowanym w III dekadzie lutego br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole - prosimy o składanie wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 -  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15 lutego br. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Jak działa Baza Usług Rozwojowych? Jak zarejestrować usługę, założyć profil, sprawdzić wiarygodność firmy szkoleniowej? W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach 26 stycznia br. odbyło się szkolenie związane z działaniem 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i dotyczyło administrowania Podmiotowym Systemem Finansowania Usług Rozwojowych (PSF). Spotkanie prowadzili eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a uczestniczyli w nim, obok pracowników WUP, przedstawiciele operatorów regionalnych BUR: Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Już wkrótce operatorzy rozpoczną współpracę
z przedsiębiorcami zainteresowanymi korzystaniem z usług rozwojowych, prowadzoną w wyodrębnionych stacjonarnych punktach obsługi.

Przetestowane zostało:

  • zakładanie profilu uczestnika instytucjonalnego (przedsiębiorcy),
  • zapisywanie pracowników na usługę z dofinansowaniem,
  • ocena danej usługi,
  • cały profil Administratora/ Operatora łącznie z nadawaniem ID wsparcia,
  • moduł raportowy.

BUR ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom i ich pracownikom skorzystania z ogólnodostępnej bazy wysokiej jakości, certyfikowanych ofert usług rozwojowych. Wśród nich znajdują się specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje na potrzeby różnych branż i zawodów, studia podyplomowe, usługi doradcze i inne z jakich mógłby skorzystać przedsiębiorca rozwijając swoją działalność. Pomoc odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów usługi rozwojowej, która może sięgać nawet 80%.

Rejestracja w bazie jest bezpłatna i można ją dokonać samodzielnie na stronie internetowej uslugirozowjowe.parp.gov.pl, bądź udać się do prowadzonych przez PARP Mobilnych Punktów Rejestracji. Pod adresem serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/poradnik-dla-branzy-szkoleniowej dostępne są również poradniki dla instytucji szkoleniowych oraz filmiki instruktażowe na temat obsługi sytemu łącznie z samouczkiem rejestracji serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/filmy-instruktazowe.

Strona 10 z 18

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton