Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Rusza kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Organizacje pozarządowe, partnerów społeczno-gospodarczych i władze miejskie zapraszamy do składania ofert na najciekawsze inicjatywy lokalne dotyczące Funduszy Europejskich. Wnioskować można nawet o 20 000 zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na: działania informacyjno – promocyjne związane z funduszami europejskimi, m.in. spotkania, konferencje, warsztaty czy szkolenia. Ponadto, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie wspierać w bezpłatnym udostępnianiu publikacji, broszur tematycznych, czy rollupów. Celem konkursu jest wybranie najciekawszych wydarzeń powiązanych z tematyką Funduszy Europejskich i włączenie się MiiR w ich inicjatywę.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy !

Po styczniowym wzroście, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach w lutym br. zmniejszyła się aż o 881 osób. To wyjątkowo duży spadek w porównaniu do sytuacji w latach ubiegłych. Dla przykładu – w lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się zaledwie o 18 osób. Obecnie w rejestrach bezrobocia pozostają 46.124 osoby bez zatrudnienia. To o blisko 3,5 tysiąca mniej, niż przed rokiem. To oznacza, że bieżący rok, pod względem niskiego poziomu bezrobocia, prawdopodobnie będzie rekordowy.

Świętokrzyski rynek pracy wciąż pozostaje wrażliwy na wahania koniunktury sezonowej. Wynika to ze specyfiki regionalnej gospodarki, wciąż w dużej mierze opartej na rolnictwie (mamy trzykrotnie większy, niż średnio w kraju, udział zatrudnionych w rolnictwie), a także m.in. budownictwie i obsłudze ruchu turystycznego. To sektory generujące najwyższe wahania sezonowe. Ponadto, w wielu przypadkach, wraz z końcem roku wygasają umowy na czas określony, a także kończą się czasowe kontrakty zagraniczne.

Rośnie liczba trwałych miejsc pracy w naszym regionie. W świętokrzyskim, szybciej niż w kraju, przybywa pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Jest ich obecnie 123,7 tys. osób – o blisko 4% więcej, niż przed rokiem. Tylko w lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 3.400 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wysokie zapotrzebowanie na pracowników powoduje presję na wzrost wynagrodzeń. Płace w regionie, w skali ostatniego roku, wzrosły aż o 7%.

Wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy są przygotowane do realizacji działań aktywizacyjnych w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało naszemu województwu ze środków Funduszu Pracy ponad 105 milionów złotych na aktywną walkę z bezrobociem. Pozwoli to objąć wsparciem co najmniej 15 tysięcy osób bezrobotnych. W razie potrzeby, dodatkowe środki na aktywizację będą na przestrzeni roku uruchamiane z ministerialnej rezerwy.

Dodatkowe 49 milionów uruchomi w tym Wojewódzki Urząd Pracy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki te nasze województwo otrzymało jako premię na wysoki wyniki realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu, osobom bez zatrudnienia po 29 roku życia udzielonych zostanie co najmniej 1.000 dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Kolejne 650 osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych, otrzyma kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Od 29 marca do 10 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.2 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”. Wartość konkursu wynosi 9.377.000 złotych. O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą podmioty wymienione w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% -zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ. Istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły zawarte są w regulaminie niniejszego konkursu.

Serdecznie zapraszamy

Podczas konferencji zorganizowanej w ostatni dzień lutego 2019 r. przez Urząd Marszałkowski, przedsiębiorcy z naszego województwa zapoznali się z szeroką ofertą wsparcia dla ich firm w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Wojewódzki Urząd Pracy zaprezentował ofertę szkoleniową skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, jaką jest Baza Usług Rozwojowych.

Strona 1 z 27

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton