Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy, wzorem lat ubiegłych, przystępuje do opracowania Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Dokument ten, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Do udziału w opracowaniu Planu zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, aktywizacji i doradztwa zawodowego, promocji i wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Na rok 2017 przyjęto następujące priorytety:
1. Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem na grupy szczególnego ryzyka i korzystające z pomocy społecznej na rynku pracy,
2. Wysoko wykwalifikowane  i elastyczne kadry regionalnej gospodarki,
2. Korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości,
3. Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna i kształcenie zawodowe  spójne z potrzebami rynku pracy.
Wszystkie organizacje zainteresowane współtworzeniem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia do przesyłania propozycji działań na  formularzu karty zadania. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród powyższych priorytetów. Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres z.podgroska@wup.kielce.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2017 roku. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu  ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl .
Załącznik: Karta zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017
WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji –nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Recz Zatrudnienia oznacza zobowiązanie Zgłaszającego do przekazania sprawozdania z wykonania zadania po jego wykonaniu terminie ustalonym przez WUP.

Zima to intensywny czas poszukiwania pracy sezonowej na okres ferii zimowych i wakacji. Praca sezonowa wykonywana jest najczęściej w rolnictwie i sadownictwie przy zbiorze warzyw, owoców, kwiatów i innych płodów rolnych. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje także w hotelarstwie i gastronomii, szczególnie w trakcie sezonu turystycznego. Dostępne są również oferty pracy sezonowej przy organizacji imprez rozrywkowych np. parki rozrywki. Warto pamiętać, że zima i wczesna wiosna to dla zagranicznych pracodawców najbardziej intensywny czas poszukiwania pracowników do sezonowych prac.

Kilkanaście osób bezrobotnych po 50 roku życia z powiatu skarżyskiego weźmie udział w projekcie „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”. To nowatorskie działanie wzorowane na niemieckim modelu pakietu zatrudnieniowego. W Polsce projekt testowany będzie w 5-ciu wybranych samorządach, w tym w Skarżysku-Kamiennej. Uroczyste podpisanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+” nastąpiło 13.12.2016 r. Został on podpisany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza. Po podpisaniu umowy Pakt wypracuje najlepszą formę aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jedną z możliwości jest np. JOBfirma. Projekt polega na utworzeniu firmy na potrzeby projektu, w której zrekrutowane osoby bezrobotne po okiem specjalistów będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe oraz umiejętności poprzez treningi, szkolenia kompetencyjne i zawodowe oraz staże. Po zakończeniu projektu każda z tych osób powinna znaleźć zatrudnienie w zawodzie dopasowanym do preferencji i wykształcenia.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji do której należą osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. Do wypracowania najlepszych narzędzi aktywizacyjnych w ramach Pakietu zaangażowane będą publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, szkoleniowe, pracodawcy oraz osoby bezrobotne 50+.

Zakłada się, iż zacieśniona współpraca oraz wzorowanie się na niemieckim modelu form zatrudnieniowych pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia, proces reintegracji zawodowej oraz będzie przeciwdziałać wykluczeniu osób po 50tce. Jeśli projekt okaże się wymierny w skutkach, w dwóch wybranych miastach wdrożony będzie długoterminowo. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szczecińską Fundację Talent – Promocja – Postęp w partnerstwie z Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce.

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Eweliny i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

 

Kolejna „Szlachetna Paczka” ufundowana przez pracowników WUP

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie
i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze
i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Ewelinie i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

Strona 16 z 23

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton