Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Fotolia 2190870 Subscription XLZgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął procedurę naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Uprawnione podmioty - o wojewódzkich strukturach działające na terenie województwa - wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, mogą pisemne zgłaszać kandydatów wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Zgłoszenia należy składać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86,   25-561 Kielce (z dopiskiem na kopercie ,,Wojewódzka Rada Rynku Pracy”) w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r.

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia wraz z opisem kariery zawodowej kandydata oraz informacją potwierdzającą osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.
Załącznik 2 – Wypis z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Kielce, dnia 22 listopada 2016 r.

Podsumowanie zrealizowanych działań w ramach RPO WŚ oraz plany na przyszłość były tematyką kolejnego już z cyklu spotkań o wydatkowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym razem eksperci, zaproszeni goście oraz słuchacze spotkali się w Centrum Biznesu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konferencja rozpoczęła się rozmowami na temat dwóch unijnych funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie poruszona została kwestia współpracy uczelni z przedsiębiorcami. To jedno z działań, które stanowi klucz do efektywnego uczestnictwa młodych osób w rynku pracy a także pomaga wzmocnić efektywność zatrudnieniową.

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali istotę funduszy europejskich - gdyby nie środki unijne nie byłoby możliwe realizowanie wielu inwestycji. Zwrócili jednak także uwagę na  skomplikowane procedury jakie towarzyszą wydatkowaniu ww. środków. Dlatego też, wdrażanie Programów nie jest zadaniem łatwym.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Arkadiusz Piecyk  w panelu dyskusyjnym pt. „Lepsza jakość życia i inwestycje w przyszłe pokolenia – o efektywnym wykorzystywaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” zwrócił uwagę jak ważne dla rozwoju rynku pracy są projekty współfinansowane z środków unijnych i jak wiele zostało dzięki nim zrobione. Przypomniał, że Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją, znajdującą się w czołówce tych najefektywniej wykorzystujących fundusze europejskie. „Od początku wdrażania RPOWŚ ogłosiliśmy już 8 konkursów na dofinansowanie projektów. Były to 3 konkursy na wsparcie bezrobotnych poprzez kursy, szkolenia i staże w ramach Działania 10.2 – poziom kontraktacji dostępnej alokacji na lata 2014-2020 wynosi już 58,5%; 3 konkursy wspierające przedsiębiorczość i samo zatrudnienie poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na otwarcie własnej działalności  w ramach Działania 10.4 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 46% oraz 2 konkursy na wybór operatorów regionalnego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców na kwotę 25 mln złotych - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 38%. Rozstrzygnięcie tych ostatnich konkursów planowane jest na przełom roku 2016/2017”. Kwestią budzącą wiele emocji był temat dotyczący odpowiednich kwalifikacji zawodowych.  Dyrektor WUP, Arkadiusz Piecyk podkreślał, że znaczny odsetek poszukujących pracy nie ma kwalifikacji odpowiadających potrzebom pracodawców. Podkreślił jednak, że „poprzez projekty unijne możliwa jest aktywizacja poszukujących pracy w kierunkach, które ułatwiają znalezienie zatrudnienia. Obok dyrektora WUP w panelu dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WŚ”.

Obecnie cały czas trwają nabory bezrobotnych do projektów. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: Regionalny Program Operacyjny.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

  • Innowacyjna przedsiębiorczość,
  • Infrastruktura,
  • Spójność społeczna,
  • Cyfrowe państwo

Organizator przygotowuje także Strefę Inspiracji, w której beneficjenci Funduszy Europejskich podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem oraz Strefę Konsultacji, gdzie specjaliści opowiedzą o możliwościach pozyskania dofinansowania. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konferencja Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego to największy spośród dotychczasowych programów rozwojowych w naszym regionie. Tematyka konferencji, która odbyła się w auli Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 22 listopada br., dotyczyła dwóch unijnych funduszy strukturalnych, na bazie których powstał RPOWŚ – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście przedstawili własne poglądy na temat wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wskazali na działania, które pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczności lokalnych. Padały stwierdzenia że, bez pomocy płynącej z Unii Europejskiej, tak dynamiczy rozwój nie byłby możliwy. Podkreślali jednak, że rozdysponowanie środków finansowych w dziedziny dające lepszą przyszłość, ze względu na skomplikowane procedury, nie jest zadaniem łatwym i pozostawia szerokie pole do dyskusji.

Dużo emocji w dyskusji podjętej w drugiej części konferencji wywołało efektywne wykorzystanie finansów pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczący w niej Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk podkreślał, jak duże znaczenie mają unijne projekty dla rozwoju lokalnych rynków pracy. „Problemy pracodawców ze znalezieniem nowych pracowników dotyczą już ponad 1/3 świętokrzyskich firm. Z drugiej strony – ponad połowa bezrobotnych zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy to osoby bez kwalifikacji zawodowych bądź jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. To właśnie w ten obszar celują unijne programy aktywizacyjne” – podkreślał w dyskusji Dyrektor WUP.

Wojewódzki Urząd Pracy należy do instytucji, które najsprawniej realizują powierzone programy Unii Europejskiej. Od początku wdrażania RPOWŚ ogłosiliśmy już 8 konkursów na dofinansowanie projektów:

  • 3 konkursy na wsparcie bezrobotnych w ramach Działania 10.2 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji na lata 2014-2020 wynosi już 58,5%;
  • 3 konkursy wspierające przedsiębiorczość i samozatrudnienie w ramach Działania 10.4 - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 46%;
  • 2 konkursy na wybór operatorów regionalnego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców na kwotę 25 mln złotych - poziom kontraktacji dostępnej alokacji wynosi 38%.

Kolejne konkursy będą ogłaszane sukcesywnie w taki sposób, by zabezpieczyć płynna realizację projektów do końca okresu programowania. W chwili obecnej prowadzone są nabory uczestników projektów, a szczegóły można znaleźć w naszym serwisie internetowym w zakładce Regionalny Program Operacyjny

Otwarcie Spotkania przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Szczepanika    Uczestnicy konferencji dotyczącej RPOWŚ

Strona 16 z 22

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton