Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował 4 października spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty dla młodzieży z grupy NEET w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kierownik Wydziału Rynku Pracy, Waldemar Bujała, rozpoczął od informacji podsumowujących obecny stan wdrażania zarówno POWER-a, jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Pracownicy oddziałów zajmujących się projektami, na poszczególnych etapach ich wdrażania, przygotowali prezentacje dotyczące zasad rozliczania, monitorowania i przeprowadzania kontroli, które zamieszczono poniżej. Zaproszone osoby miały okazję wymienić się doświadczeniami, podzielić swoimi wątpliwościami, problemami i skonsultować je z pracownikami WUP.
Wojewódzki Urząd Pracy cyklicznie organizuje spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wdrażanych programów operacyjnych.

Do pobrania prezentacje przedstawiane na spotkaniu:

STAN WDRAŻANIA PROGRAMÓW W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 - 2020

Zasady przeprowadzania kontroli i najczęściej występujące nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach POWER

Istotne kwestie dotyczące wskaźników i sprawozdawczości w projektach realizowanych w ramach PO WER

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność rozliczanych w ramach POWER

 

IMGP6497  IMGP6499

1W dniu 23 września odbyły się, dziewiąte już, Regionalne Targi Pracy w Pińczowie. Tym razem do współpracy w organizacji Targów Wojewódzki Urząd  Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie zaprosiły pracodawców i urzędy pracy z Kielc, Jędrzejowa, Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Uroczystego otwarcia Targów dokonali Starosta Pińczowski oraz Dyrektorzy: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie. Honorowy patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego były głównym tematem spotkania z beneficjentami  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy szczegółowo omówili Działania: 10.2.2, 10.4.2 oraz 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązującą w ramach projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) odrębną formułę oceny wniosków. Będzie w niej uczestniczył także Urząd Miasta Kielce, który sprawdzi zgodność projektów ze strategią ZIT. To przede wszystkim zadecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Szczegóły dotyczące kryteriów, oceny oraz zasad punktowania znajdują się w prezentacjach poniżej:  

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014 - 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - prezentacja Urzędu Miasta

Druga część spotkania dotyczyła konkursu 10.5, czyli wyłonienia Operatora Bazy Usług Rozwojowych na terenie województwa świętokrzyskiego, tzw. PSF. Ważna informacja dla Wnioskodawców-25 sierpnia nazwa Rejestr Usług Rozwojowych została zamieniona na Baza Usług Rozwojowych. Konkursy ogłoszone były jednak przed tą zmianą, dlatego też w dokumentacji widnieje nazewnictwo RUR. Konkursy w ramach Działania 10.5 podzielone zostały na dwa obszary: Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w którym wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice. W Konkursie RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16 wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego co najmniej w jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. Wszelkie informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych oraz Konkursu 10.5 dostępne są w prezentacjach poniżej: 

Podmiotowy System Finansowania

Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 IMGP6269   IMGP6307

Nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego były głównym tematem spotkania z beneficjentami  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy szczegółowo omówili Działania: 10.2.2, 10.4.2 oraz 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązującą w ramach projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) odrębną formułę oceny wniosków. Będzie w niej uczestniczył także Urząd Miasta Kielce, który sprawdzi zgodność projektów ze strategią ZIT. To przede wszystkim zadecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Szczegóły dotyczące kryteriów, oceny oraz zasad punktowania znajdują się w prezentacjach poniżej:  

Druga część spotkania dotyczyła konkursu 10.5, czyli wyłonienia Operatora Bazy Usług Rozwojowych na terenie województwa świętokrzyskiego, tzw. PSF. Ważna informacja dla Wnioskodawców-25 sierpnia nazwa Rejestr Usług Rozwojowych została zamieniona na Baza Usług Rozwojowych. Konkursy ogłoszone były jednak przed tą zmianą, dlatego też w dokumentacji widnieje nazewnictwo RUR. Konkursy w ramach Działania 10.5 podzielone zostały na dwa obszary: Konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w którym wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla  mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice. W Konkursie RPSW.10.05.00-IP.01-26-058/16 wyłoniony zostanie Operator świadczący usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego co najmniej w jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice. Wszelkie informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych oraz Konkursu 10.5 dostępne są w prezentacjach poniżej:

Strona 18 z 22

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton