Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wciąż można zgłaszać się z wnioskami o pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek wprowadzenia rosyjskiego embarga lub innego czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów. Pomoc skierowana jest do firm, w których przeważający rodzaj działalności to handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne lub chów i hodowla zwierząt oraz wynikające z nich usługi. Kwota pomocy to ok. 1.100 zł miesięcznie dopłaty do wynagrodzenia każdego pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Wsparcie można otrzymywać przez okres 6 miesięcy.

Pracodawca, który z przyczyn niezależnych od niego odnotował spadek sprzedaży towarów lub usług, o co najmniej 15%, może liczyć na dopłaty do wynagrodzeń swoich pracowników. Warunkiem jest to, by firma nie miała zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (poza wyjątkami). Z pomocy mogą korzystać firmy, które w wyniku embarga wprowadziły przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy i wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wsparcie jest bezzwrotne i ma na celu ochronę miejsc pracy. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a wnioski można składać do końca bieżącego roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 364 16 48 i na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.

Dodatkowo przedsiębiorca może wystąpić do właściwego starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) z wnioskiem o dofinansowanie szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami.

W jaki sposób pracodawcy szukają pracowników? Gdzie najczęściej zamieszczają oferty pracy? W jakich branżach najtrudniej znaleźć odpowiedniego pracownika? Między innymi na takie pytania odpowiada raport przygotowany przez EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Kielcach na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W badaniu udział wzięło 1001 firm z terenu województwa świętokrzyskiego. W badanej próbie znalazło się niemal 80% firm małych zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

Z przeprowadzonego badania wynika między innymi, że pracodawcy najczęściej poszukują pracowników zamieszczając oferty w Internecie, blisko 90 % pracodawców planuje w najbliższym czasie zatrudnić nowych pracowników, a najchętniej poszukiwani są pracownicy nie wymagający szkoleń, tzw. „gotowi do pracy”. Prawie 40% pracodawców z województwa świętokrzyskiego miało problemy z rekrutacją odpowiednich pracowników, co wynika z niedopasowania zawodowego do oczekiwań pracodawców.

Badanie miało umożliwić analizę struktury zatrudnienia w województwie świętokrzyskim, określić charakter i poziom ruchów kadrowych planowanych przez świętokrzyskich pracodawców do końca roku 2017, analizę stosowanych przez świętokrzyskich pracodawców strategii rekrutacyjnych oraz postaw pracodawców wobec inwestowania w rozwój zasobów ludzkich a także identyfikację kluczowych i deficytowych kompetencji w obrębie branż stanowiących inteligentne specjalizacje regionu.

Raport końcowy z badania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje

Skuteczna aktywizacja osób poszukujących zatrudnienia nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z ekspertami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.  Owocem takiej współpracy jest realizacja przez WUP cyklu spotkań informacyjno - szkoleniowych kierowanych do osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Działania wspierało Biuro Rachunkowe Biurex z Kielc. Dzięki porozumieniu podpisanym w styczniu 2016 roku, rozpoczęto działania w zakresie promowania i wspierania przedsiębiorczości w regionie. Wspólnie z ekspertami Biura przeprowadzono 10 spotkań informacyjnych dla blisko 300 osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie pracy w Kielcach oraz w Powiatowych Urzędach Pracy w: Kielcach, Skarżysku- Kam., Włoszczowie, Ostrowcu Św., Starachowicach i Pińczowie. Eksperci biznesowi zapewnili dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości, marketingu i promocji, rozliczeń skarbowych oraz praktycznych zagadnień dotyczących bieżącego funkcjonowania i rozwoju firmy. Realizacja przedsięwzięć miała charakter bezkosztowy.

      Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach złożył Panu Michałowi Cielibale, Prezesowi Biura Rachunkowego Biurex, podziękowania za poświęcony czas oraz zaangażowanie w prowadzenie spotkań informacyjnych oraz konsultacji indywidualnych z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej dla klientów publicznych służb zatrudnienia. Wiedza ekspertów oraz umiejętności dydaktyczne zostały wysoko ocenione przez uczestników oraz kadrę Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W imieniu Pana Prezesa Biurex Kielce, podziękowanie za owocną współpracę odebrała Pani Jolanta Cadera.

W dniu 22 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji.

Członkowie WRZ rozpatrzyli łącznie 15 wniosków o wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego złożonych przez dyrektorów 3 szkół publicznych oraz 1 szkoły niepublicznej. Rada pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunków kształcenia w: Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi; w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu; w Ponad-gimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz w Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Św.

Strona 18 z 20

handel zielona ohp wrota logo buton