Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA OPINIOWANIA NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ RADĘ RYNKU PRACY W KIELCACH
(organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawach polityki rynku pracy)


 
Zmiany w przepisach


Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy prawa, dotyczące kompetencji dyrektora szkoły/placówki oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego.


Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody,
w których kształci szkoła, po:

1)    uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie
       z potrzebami rynku pracy,  o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia (…),
2)    nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo
       rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą,
       w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1 ustawy, obejmujących
       co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.

 

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

 

Na podstawie art. 22 ust. 5a ww. ustawy, przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.


Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.


Na mocy § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 630) techniczną obsługę wojewódzkiej rady rynku pracy zapewnia WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.


Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.


Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl na tydzień przed planowanym terminem posiedzenia umieszczana jest informacja o najbliższym posiedzeniu WRRP.


Bliższe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (41) 36-41-637 lub kierując pytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wup@wup.kielce.pl.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w celu ujednolicenia zasad postępowania
w sprawie ubiegania się o przedmiotową opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przedstawia przebieg rozpatrywania wniosku:

1.    Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
       w Kielcach wniosek, zgodnie ze wzorem załączonym poniżej,  o zaopiniowanie przez
       Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Kielcach nowego kierunku kształcenia.
       Do wniosku mogą być dołączone opinie innych jednostek, podmiotów i organizacji
       (np. powiatowego urzędu pracy, powiatowej rady rynku pracy, organizacji pracodawców lub
       własne analizy wskazujące na zasadność utworzenia kierunku kształcenia).
2.    Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Kielcach wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku
       kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji przekazanych
       przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
3.    Na posiedzenie WRRP zapraszany jest – za pomocą poczty elektronicznej na adres
       e-mail wskazany we wniosku – przedstawiciel szkoły zwracającej się o opinię,
       celem udzielenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień Członkom Rady.
4.    WRRP po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w pkt 2 i z ewentualnymi wyjaśnieniami
       przedstawiciela szkoły wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.
5.    Opinia WRRP może być: pozytywna lub negatywna.
6.    Przewodniczący Rady przesyła wydaną opinię dyrektorowi szkoły.
7.    Od opinii wydanej przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy odwołanie nie przysługuje.
 

Wzór wniosku (druk do edycji). 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - dla dyrektorów szkół lub innych osób upoważnionych do reprezentowania szkoły składających wnioski do WRRP o zaopiniowanie kierunków kształcenia.

 

Ponadto, z dniem 1 września 2019 r. zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na mocy, których:

1. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 2019 poz. 276).

Prognoza ta ustalana jest w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, w tym na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, oraz danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900), oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. Przedmiotowa Prognoza ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 lutego danego roku.


2. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1)    przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej
       organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady
       do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu,
2)    dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia
       w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,
3)    przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii
       o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,
4)    przedstawiciela kuratora oświaty,
5)    przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu                            
       na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia
       w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

W roku 2019 upływa 100 lat od momentu, w którym na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Tę datę uznaje się za moment powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Z tej okazji, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta gala z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Nagrodzono najbardziej wyróżniające się urzędy pracy, wśród których znalazł się Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nagrodę odebrał Dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk.

"Niewiele jest instytucji, które mają tak długą historię swojego funkcjonowania. Urzędy pracy mają teraz zupełnie nowe wyzwania" – podkreślała minister Elżbieta Rafalska w swoim wystąpieniu inauguracyjnym. W 1992 r. na jednego pracownika powiatowego urzędu pracy przypadało 307 bezrobotnych. Pod koniec 2017 r. liczba ta zmalała do 56 osób. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach znajduje się w krajowej czołówce urzędów najskuteczniej wykorzystujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasz region zajmuje I miejsce w zakresie kontraktacji realizacji działań z zakresu promocji trwałego zatrudnienia (Cel Tematyczny 8), których osią są działania wdrażane przez WUP. Osiągając na koniec 2018 roku poziom 66% wykorzystania alokacji na lata 2014 – 2020, znacznie przekroczyliśmy średnią dla województw, wynoszącą 54%.

Osiągnięty przez WUP wysoki poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwi otrzymanie środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Środki te stanowią premię za wysoki poziom realizacji programów Unii Europejskiej w odniesieniu do poszczególnych osi priorytetowych. Spełnione zostały wszystkie warunki określone w tzw. Ramie Wykonania, co umożliwi m.in. ogłoszenie, jeszcze w tym roku, dodatkowego konkursu na projekty dotujące nowopowstające działalności gospodarcze.

Powiatowe urzędy pracy z całego województwa rozpoczynają nabory wniosków od pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji swoich pracowników. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Na 2019 rok województwo świętokrzyskie otrzymało na ten cel z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5,5 mln złotych.

W ramach KFS finansować można przede wszystkim szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i samych przedsiębiorców, jak również np. studia podyplomowe. Do składania wniosków uprawnieni są wszyscy pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające przynajmniej 1 pracownika. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak również np. organizacje pozarządowe i podmioty publiczne (np. szkoły). Maksymalna kwota dofinansowania na 1 pracownika sięga nawet 13 tys. złotych. Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 10 pracowników, mogą liczyć na sfinansowanie 100% kosztów kształcenia pracowników; pozostałe podmioty uzyskają refundację na poziomie 80% (nie więcej jednak niż do równowartości 300% przeciętnego wynagrodzenia).

Wnioski rozpatrują powiatowe urzędy pracy, właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy. Pracodawca, ubiegając się o środki, powinien uzasadnić potrzebę inwestowania w kompetencje konkretnego pracownika (musi być to osoba zatrudniona na podst. umowy o pracę w dowolnym wymiarze etatu), przedstawić m.in. dalsze plany względem przeszkolonego pracownika. Dostawcą usługi szkoleniowej może być podmiot wybrany przez samego pracodawcę.

Zgodnie z priorytetami KFS ustalonymi przez Ministerstwo na rok 2019, preferencje w dostępie do środków KFS będą mieć pracodawcy inwestujący w pracowników po 45 roku życia, a także pracowników o niskich kwalifikacjach (bez świadectwa dojrzałości) lub kształcący pracowników w zawodach uznanych za deficytowe. 

Do składania wniosków zachęcamy również publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Wśród tegorocznych priorytetów znajduje się podnoszenie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, jeśli podjęcie kształcenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 

PUP

Termin

najbliższego naboru

Środki KFS w dyspozycji PUP na

2019 rok (w zł.)

MUP Kielce 4-15 lutego 1 478 300
PUP Kielce 14-31 stycznia 904 700
Busko II połowa lutego 307 400
Jędrzejów 25-29 stycznia 250 000
Kazimierza 21-25 stycznia 100 400
Końskie 16-28 stycznia 354 700
Opatów 4-15 lutego 177 400
Ostrowiec 18-22 lutego 526 300
Pińczów 18-28 lutego 60 000
Sandomierz styczeń/luty 250 000
Skarżysko 10-18 stycznia 330 000
Starachowice 28 stycznia - 1 lutego 300 000
Staszów 5-8 lutego 277 800
Włoszczowa od 21 stycznia 189 000
Łącznie województwo 5.506.000
Strona 5 z 30

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo