Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Prezentację pod tym tytułem dla młodzieży uczestniczącej w cyklu zajęć prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach przedstawiła Małgorzata Wirecka-Zemsta, doradca zawodowy/psycholog. Omówiła także bieżącą sytuację na regionalnym rynku pracy i wskazała, jakich pracowników będą potrzebować pracodawcy w dłuższej perspektywie czasowej. Uczniowie otrzymali także odpowiedzi na pytania: czym się kierować wybierając zawód oraz na co zwrócić szczególną uwagę planując swoją drogą edukacyjno-zawodową.

Zgodnie z zasadą „uczyć bawiąc” nasi doradcy przeprowadzili dla dwóch grup uczniów ekonomiczną grę symulacyjną pn. „Chłopska szkoła biznesu”, która pozwoliła im sprawdzić się w prowadzeniu własnej firmy.
W murach uczelni mieliśmy przyjemność gościć w dniach 21-22 listopada br.

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

100 tysięcy złotych, blisko zerowe oprocentowanie i 7 lat na spłatę – to warunki na jakich KSWP udziela mikropożyczek na otwarcie własnej firmy.

Mogą z nich skorzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 29 lat, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) czy bierne zawodowo, zamieszkujące województwo świętokrzyskie. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie kierowane jest do osób z pierwszym lub drugim profilem pomocy. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Dodatkowo możliwa jest 12-sto miesięczna karencja w spłacie. Pieniądze można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne (w tym na środki transportu, składniki majątku trwałego), koszty remontów, na środki obrotowe oraz inne np. reklamę czy koncesje.

Mikropożyczek udziela Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami ze wsparcia skorzysta niemal poł tysiąca osób. Na ten cel przeznaczone jest 40 mln złotych.

Mikropożyczki udzielane są w ramach projektu „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego na podstawie umowy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. KSWP jest Pośrednikiem Finansowym BGK.

W dniu 20 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Rada pozytywnie zaopiniowała 3 wnioski Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. prowadzenia kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie:

  1. kwalifikacji RL. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, wyodrębnionej
    w zawodzie Technik rolnik (314207),

  2. kwalifikacji RD. 18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930),
  3. kwalifikacji RD. 17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wyodrębnionej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930).

Członkowie Rady wysłuchali sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczących:

  • zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Ponadto uczestnicy obrad zapoznali się również z informacją nt. stanu wdrażania Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w odniesieniu do działań realizowanych przez WUP w Kielcach oraz z Informacją o sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, w tym z aktualnym poziomem i strukturą bezrobocia.

Jest już dostępne najnowsze wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w nim - zbilansowane rezultaty działań aktywizacyjnych z okresu 2013 - 2017. Publikacja adresowana jest do osób i instytucji zainteresowanych działaniami publicznych służb zatrudnienia w zakresie wspierania podnoszenia kwalifikacji. Ujmuje również m.in. ogólnokrajowe dane na temat wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zapraszamy do lektury.

 

Broszura statystyczna 2013-2018 Wspieranie przez urzędy pracy rozwoju zasobów ludzkich środkami FP

Strona 7 z 30

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo