Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W dniu 27 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli harmonogram posiedzenia. Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia kierunków kształcenia
w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Członkowie WRRP rozpatrzyli łącznie 19 wniosków złożonych przez dyrektorów 11 szkół. Rada pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunków kształcenia w następujących szkołach: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie; w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym;
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Kielcach; w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach; w Zespole Szkół Samochodowo – Usługowych im. W. „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej; w Technikum nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz w Szkole Policealnej nr 4 dla Dorosłych im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej; w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach; w Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie;
w Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Starachowicach; w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.
a także w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie oceniła projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017 uwzględniającego sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w roku 2016 - podejmując Uchwałę nr 20/2017 oraz podział środków Funduszu Pracy podlegających wydatkowaniu w 2017 roku na finansowanie: zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), zlecenia działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d ww. ustawy, działań z zakresu Krajowego Funduszu Szkoleniowego określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 w związku z art. 69a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Uchwała nr 21/2017).

Członkowie Rady, podejmując jednogłośnie Uchwałę nr 22/2017, pozytywnie zaopiniowali zaktualizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja,
o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje.

Uczestnicy obrad zapoznali się również z „Informacją o poziomie i strukturze bezrobocia
w województwie świętokrzyskim w styczniu 2017 r.”

Co to jest Baza Usług Rozwojowych(BUR), jak zarejestrować firmę szkoleniową w bazie i jakie korzyści to przynosi – tego dowiedzieli się uczestnicy czwartkowego spotkania, jakie odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Oprócz zasad funkcjonowania ogólnopolskiej Bazy, które omówiła Pani Agnieszka Popławska - przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprezentowano również zasady korzystania z regionalnego systemu, jakim jest Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych.

BUR to połączenie usługi z usługodawcą, dające gwarancje jakości i przejrzystości systemu, dlatego też rejestracja w Bazie może stanowić istotny czynnik budowania potencjału rozwojowego firm szkoleniowych, które są w niej obecne. Platforma pozwoli pracodawcom i przedsiębiorcom skorzystać z ogólnodostępnej listy certyfikowanych szkoleń prowadzonych przez instytucje szkoleniowe i audytowanych przez PARP. Instytucje te, by móc świadczyć swoje usługi w części dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, będą musiałby być zarejestrowane w Bazie. Podstawę stanowić tu będą Działania 10.5 oraz 8.4.1 RPOWŚ, a umożliwi to regionalny Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych (PSF).

WUP w drodze konkursu wyłonił dwóch operatorów PSF: Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową, która nadzorować będzie wdrażanie projektu w powiatach ostrowieckim, skarżyskim oraz starachowickim; natomiast pozostały obszar Województwa Świętokrzyskiego, z wyłączeniem wyżej wymieniowych powiatów, obsługiwany będzie przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania i Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Przedstawicielka PARP zapoznała uczestników spotkania z etapami rejestracji w Bazie.
Warunkiem uzyskania wpisu do BUR jest uzupełnienie Karty Podmiotu oraz podpisanie i przesłanie do PARP stosownego oświadczenia. Należy je wygenerować z systemu informatycznego po zatwierdzeniu Karty Podmiotu, a jego wpływ do PARP uruchamia proces weryfikacji Karty.

4 kroki do publikacji usług:

  • utworzenie konta indywidualnego na stronie PARP
  • utworzenie konta podmiotu świadczącego usługę rozwojową,
  • przesłanie w systemie IT Karty Podmiotu do weryfikacji,
  • podpisanie oświadczenia o zgodności danych.

Rejestracja w Bazie zapewnia użytkownikowi dużo funkcjonalności, m.in. daje wgląd do informacji na temat instytucji szkoleniowych i świadczących przez nie usług, daje możliwość użytkownikowi zamówienia „usługi szytej na miarę” w przypadku nie znalezienia odpowiedniej dla siebie oferty w Bazie, umożliwia wgląd do ocen poszczególnych usług rozwojowych oraz daje możliwość osobistej oceny.

W dniu spotkania działał także Mobilny Punkt Informacyjny, w którym pracownicy PARP pomagali zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych.

Tutaj znajdują się prezentacje przedstawiane na spotkaniu:

PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych

 

Umowy o dzieło nadal stanowią duży odsetek zawierania porozumień między pracodawcami a pracownikami z zagranicy na polskim rynku pracy. Przy takim rodzaju umowy, jak i przy umowie zlecenie osoby zatrudniające pracowników zobowiązane są do przestrzegania określonych wytycznych ustalonych przepisami prawa. W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy zamieszcza przekazane wytyczne.

Pismo w formacie pdf do pobrania

W dniu 27 lutego br. (poniedziałek), o godzinie 9.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Strona 7 z 17

handel zielona ohp wrota logo buton