Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

– opublikowany w dniu 7 lutego 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 565.

 

Informujemy, iż Uchwała Nr 3495/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim” została opublikowana w dniu 7 lutego 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 565.

Traci moc Uchwała nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”

 

 

 

Informujemy, iż Uchwała Nr 3495/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
2 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
została opublikowana w dniu 2 lutego 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 565.

Traci moc Uchwała nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
9 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”

Wypełnij ankietę i wypowiedz się na temat rozwoju Unii Europejskiej.

Każdy z nas ma szansę, na wyrażenie swojej opinii dotyczącej rozwoju UE w nowej perspektywie finansowej – czyli tej po 2020 roku. Pytania są zarówno zamknięte i otwarte – między innymi: na co postawić największy nacisk? W których działaniach ograniczyć biurokrację? Co powinno być zmienione? Ankietę może wypełnić każdy obywatel UE – zarówno osoby fizyczne, urzędnicy, przedsiębiorcy, ośrodki naukowe, instytucje kultury, szpitale czy organizacje pozarządowe z całej Europy. Wypełnienie ankiety przez obywateli poszczególnych krajów UE ma zdefiniować na nowo obszary, na które przeznaczone będą środki UE.
Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut - KLIKNIJ TUTAJ

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Ministerstwo Rozwoju informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kwoty udzielane w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach to 87 tysięcy złotych lub 25 tys. złotych. O 87 tysięcy mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich oraz wyższych (I i II stopnia) w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy nie pracują, a także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy. O 25 tysięcy złotych wnioskować mogą przedsiębiorcy chcący zatrudnić osoby bezrobotne. W pierwszym przypadku pożyczka udzielana jest na 7 lat, natomiast 25 tysięcy złotych należy spłacić w ciągu trzech lat.
Pożyczek udziela Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, które wygrało przetarg Banku BGK. Program organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły znajdują się pod linkiem 

Strona 7 z 25

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton