Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nawiązał współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Płaszczyzną porozumienia jest projekt „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

W ramach partnerstwa WUP i IBE będą wspierać wzajemne działania skierowane dla odbiorców rynku pracy, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia i pracodawców. Jednym z zadań Instytutu Badań Edukacyjnych jest prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), który to stanowi odpowiedz na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Wprowadzenie ZRK ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników na rynku pracy – w tym systemie większe znaczenie mają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy. Rejestr jest platformą zawierającą informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Współpraca pomiędzy WUP i IBE poprzez cykl spotkań pozwoli dotrzeć z informacjami na temat systemu do grup zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji: począwszy od pracowników, pracodawców, instytucje rynku pracy, doradców zawodowych przez osoby poszukujące pracy aż po jednostki samorządu terytorialnego czy związki zawodowe.

Porozumienie podpisali Beata Gawęcka-Ajchel z IBE i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk.

O 536 osób zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w stosunku do sierpnia bieżącego roku. Najsilniejszy, procentowy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie włoszczowskim (19,3%), buskim (15,9%) i sandomierskim (14,9%). Wzrost bezrobocia nastąpił jedynie w powiecie opatowskim (+2,7%). Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 42.888 bezrobotnych. To o 3.924 osoby mniej, niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 8,1% (w kraju - 5,7%).
Region wciąż pozostaje mocno zróżnicowany pod względem poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w powiecie skarżyskim (15,6%), opatowskim (13,2%), ostrowieckim (11,1%), koneckim (10,9%) oraz kieleckim (10,7%). Najniższa – w powiecie buskim (3,5%), mieście Kielce (5,3%), włoszczowskim (5,5%), sandomierskim (6,3%) oraz pińczowskim (6,6%).
Prawo do zasiłku przysługuje niewielkiej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych – jest ich zaledwie 6.534, co stanowi 15% wszystkich bezrobotnych w województwie. Ponad połowę z nich stanowią osoby długotrwale bezrobotne (51,3% ogółu), tj. pozostające w rejestrach ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Działania aktywizacyjne podejmowane przez powiatowe urzędy pracy wobec tych osób przynoszą jednak widoczne rezultaty. Długotrwale bezrobotnych jest o 11,5% mniej, niż przed rokiem.
Bez kwalifikacji zawodowych pozostaje ponad 11 tysięcy bezrobotnych. Bez pracy pozostają głównie absolwenci szkół zawodowych i osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i niższym. Łącznie te dwie grupy stanowią 46% ogółu bezrobotnych. Dyplomami wyższych uczelni legitymuje się 17% zarejestrowanych.

Aktualne możliwości wsparcia rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych, bieżące kwestie związane z rynkiem pracy w naszym regionie oraz wpływ Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rozwój przedsiębiorstw i funkcjonowanie zespołów pracowniczych – to tematy które poruszane były podczas II Forum Konferencyjnego Dla Przedsiębiorców.

Podczas otwarcia spotkania, dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk, podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się rynkiem pracy a instytucjami otoczenia biznesu. Zaznaczył, że wspólne działanie jest kluczowe przy efektywnym realizowaniu nałożonych zadań i poprawie sytuacji na rynku pracy.

I właśnie poprawiająca się sytuacja w obrębie walki z bezrobociem w województwie świętokrzyskim była tematem rozpoczynającym wystąpienia prelegentów. Na temat rekordowo niskiego bezrobocia w świętokrzyskiem, zmieniających się trendów na przestrzeni lat i ogólnej koniunktury mówiła Anna Jastrzębska – zastępca kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy WUP.

O tym jakimi środkami aktualnie dysponuje województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego opowiedział Tomasz Janusz - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Przedsiębiorcy poznali zasadę działania Bazy Usług Rozwojowych – narzędzia, które umożliwia skorzystanie przez pracodawców i ich pracowników z wysokiej jakości kursów i szkoleń, a także refundację nawet 80% poniesionych kosztów. Na temat potrzeb szkoleniowych, Podmiotowego Systemu Finansowania, środków przeznaczonych na Działanie 10.5 RPO w ramach którego wdrażana jest Baza Usług Rozwojowych opowiedział Paweł Lulek – kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania i korzystania z Podmiotowego Systemu Finansowania przedstawił Karol Kaczmarski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii –które jest jednym z Operatorów BUR w województwie świętokrzyskim.

Przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – Beata Gawęcka – Ajchel i Anna Zuszek wyjaśniły czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jakie korzyści wynikają dla firm i pracowników.

Prezentacje ze spotkania dostępne są tutaj:

Rekordowo niskie bezrobocie – rynek pracy w nowej sytuacji
Aktualne środki na rozwój firm w RPOWŚ
Baza Usług Rozwojowych
Zintegrowany System Kwalifikacji

1200 miejsc pracy krajowej i niemal 3 i pół tysiąca ofert zagranicznych – tyle wakatów czekało na odwiedzających Regionalne Targi Pracy 28 września 2018 r. w Końskich.

Tradycyjnie pracownicy WUP prowadzili spotkania informacyjno-warsztatowe, tym razem na temat założenia własnej działalności „Własna firma – pomoc na starcie”, „Wyjazd do pracy za granicą – co musisz wiedzieć” oraz „Baza Usług Rozwojowych – wsparcie dla pracodawców i ich pracowników”.

Regionalne Targi Pracy cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ jest to wydarzenie o zasięgu ponadlokalnym i daje możliwość kontaktu w jednym miejscu z pracodawcami zarówno z terenu powiatu koneckiego jak i ościennych.

Wydarzenie oficjalnie otworzyli: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Arkadiusz Piecyk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Bożena Urban Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Starosta Konecki Bogdan Soboń.

Targi zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Końskich, w Skarżysku–Kamiennej i we Włoszczowie oraz Starostwem Koneckim.

Strona 8 z 30

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo