Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą”ENTERPRISE INVESTMENT

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy podjął decyzję, która umożliwi kontynuację wsparcia dla uczestników rozwiązanego projektu dotacyjnego realizowanego przez ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek w ramach Działania 10.4 RPOWŚ u innych realizatorów. W wyniku przeprowadzonej procedury, zostanie rozszerzony zakres 2 projektów realizowanych przez innych beneficjentów na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Każdy z uczestników znajdujących się na liście rankingowej biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie w najbliższym czasie poinformowany telefonicznie o dalszych krokach w kierunku kontynuacji wsparcia u konkretnego realizatora.

Osoby, które w wyniku rozwiązania umów realizowanych przez podmiot Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek przerwały udział w projekcie, mogą zwracać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskiem o wydanie stosownych zaświadczeń. Zaświadczenia te będą wymagane podczas ewentualnej rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Informujemy ponadto, że \wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.aktywneswietokrzyskie.pl dotyczącej rozwiązanego projektu są niekatualne i nie mogą stanowić źródła informacji o projekcie.  Kolejne informacje dla uczestników projektów będziemy przekazywać na bieżąco.

Chcesz łatwo skorzystać z funduszy europejskich? Gubisz się w gąszczu programów, projektów, unijnych priorytetów i chciałbyś uporządkować swoją wiedzę na temat funduszy? Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów opracowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

 

Nawiązując do informacji publikowanych przez regionalne media dotyczących nieprawidłowości w realizacji przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, Pl. Solidarności 1-3-5/218, 53-661 Wrocław projektu pt. „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą” oświadczam, że Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązał z w/w podmiotem umowę na dofinansowanie projektu w trybie natychmiastowym. Bezpośrednio po powzięciu informacji na temat możliwych nieprawidłowości w realizacji projektu, zostały przeprowadzone czynności kontrolne mające na celu zabezpieczenie dokumentacji projektu, w tym danych osobowych dotyczących uczestników. Mając na względzie dobro osób uczestniczących w projekcie, Wojewódzki Urząd Pracy analizuje formalno — prawne możliwości kontynuacji wsparcia mającego doprowadzić do przyznania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej, zgodnie z listą rankingową biznesplanów. Informuję ponadto, że środki finansowe z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dotacyjnego uczestnikom projektu nie zostały przekazane realizatorowi i pozostają w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dalsze kroki dotyczące uczestników projektu będą uzależnione od decyzji podejmowanych we współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwem Rozwoju. Powyższe decyzje, w tym rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, zostały podjęte również w stosunku do projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 r.ż. w podregionie kieleckim” realizowanego przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek.

Informuję ponadto, że w przypadku zawierania umów na realizacje projektów z w/w podmiotem, wszelkie procedury dotyczące oceny projektów, jak również weryfikacji beneficjenta przed podpisaniem umowy, zostały dochowane. Wojewódzki Urząd Pracy, przed podpisaniem umów, dwukrotnie (w marcu i kwietniu 2016 roku) zwracał się do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów z zapytaniem, czy podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek nie został wykluczony z możliwości ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów nie stwarzały przeszkód do zawarcia umów na dofinansowanie projektów.

Arkadiusz Piecyk
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Strona 9 z 20

handel zielona ohp wrota logo buton