Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Co to jest Baza Usług Rozwojowych(BUR), jak zarejestrować firmę szkoleniową w bazie i jakie korzyści to przynosi – tego dowiedzieli się uczestnicy czwartkowego spotkania, jakie odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Oprócz zasad funkcjonowania ogólnopolskiej Bazy, które omówiła Pani Agnieszka Popławska - przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprezentowano również zasady korzystania z regionalnego systemu, jakim jest Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych.

BUR to połączenie usługi z usługodawcą, dające gwarancje jakości i przejrzystości systemu, dlatego też rejestracja w Bazie może stanowić istotny czynnik budowania potencjału rozwojowego firm szkoleniowych, które są w niej obecne. Platforma pozwoli pracodawcom i przedsiębiorcom skorzystać z ogólnodostępnej listy certyfikowanych szkoleń prowadzonych przez instytucje szkoleniowe i audytowanych przez PARP. Instytucje te, by móc świadczyć swoje usługi w części dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, będą musiałby być zarejestrowane w Bazie. Podstawę stanowić tu będą Działania 10.5 oraz 8.4.1 RPOWŚ, a umożliwi to regionalny Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych (PSF).

WUP w drodze konkursu wyłonił dwóch operatorów PSF: Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową, która nadzorować będzie wdrażanie projektu w powiatach ostrowieckim, skarżyskim oraz starachowickim; natomiast pozostały obszar Województwa Świętokrzyskiego, z wyłączeniem wyżej wymieniowych powiatów, obsługiwany będzie przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania i Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Przedstawicielka PARP zapoznała uczestników spotkania z etapami rejestracji w Bazie.
Warunkiem uzyskania wpisu do BUR jest uzupełnienie Karty Podmiotu oraz podpisanie i przesłanie do PARP stosownego oświadczenia. Należy je wygenerować z systemu informatycznego po zatwierdzeniu Karty Podmiotu, a jego wpływ do PARP uruchamia proces weryfikacji Karty.

4 kroki do publikacji usług:

  • utworzenie konta indywidualnego na stronie PARP
  • utworzenie konta podmiotu świadczącego usługę rozwojową,
  • przesłanie w systemie IT Karty Podmiotu do weryfikacji,
  • podpisanie oświadczenia o zgodności danych.

Rejestracja w Bazie zapewnia użytkownikowi dużo funkcjonalności, m.in. daje wgląd do informacji na temat instytucji szkoleniowych i świadczących przez nie usług, daje możliwość użytkownikowi zamówienia „usługi szytej na miarę” w przypadku nie znalezienia odpowiedniej dla siebie oferty w Bazie, umożliwia wgląd do ocen poszczególnych usług rozwojowych oraz daje możliwość osobistej oceny.

W dniu spotkania działał także Mobilny Punkt Informacyjny, w którym pracownicy PARP pomagali zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych.

Tutaj znajdują się prezentacje przedstawiane na spotkaniu:

PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych

 

Umowy o dzieło nadal stanowią duży odsetek zawierania porozumień między pracodawcami a pracownikami z zagranicy na polskim rynku pracy. Przy takim rodzaju umowy, jak i przy umowie zlecenie osoby zatrudniające pracowników zobowiązane są do przestrzegania określonych wytycznych ustalonych przepisami prawa. W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy zamieszcza przekazane wytyczne.

Pismo w formacie pdf do pobrania

W dniu 27 lutego br. (poniedziałek), o godzinie 9.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Fotolia 35563745 Subscription XXL

Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje do konsultacji społecznych projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Dokument ten, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, będzie stanowił katalog kluczowych działań związanych z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Do udziału w opracowaniu Planu zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Otrzymane od Państwa informacje będą stanowić cenny element tworzonych dokumentów, warunkujący kompleksowość działań i osiągnięcie założonych celów.

Wszystkie organizacje zainteresowane uzupełnieniem lub korektą zapisów Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia zapraszamy do zgłaszania uwag oraz przesyłania propozycji kolejnych działań na poniższym formularzu zgłoszeniowym. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród priorytetów zadaniowych przyjętych na rok 2017. Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres wup@wup.kielce.pl lub z.podgorska@wup.kielce.pl w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Żaneta Podgórska z Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622, e-mail: z.podgorska@wup.kielce.pl.

Załącznik 1: Formularz zgłoszenia zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017.

Załącznik 2: Projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017.

 

WUP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem użyteczności w kontekście ustalonych priorytetów i – w przypadku braku akceptacji –nieuwzględnienia ich w Planie. Zadania zgłoszone poza obowiązującym formularzem zgłoszeniowym nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie zadania do Świętokrzyskiego Planu Działań na Recz Zatrudnienia oznacza zobowiązanie Zgłaszającego do przekazania sprawozdania z wykonania zadania po jego wykonaniu terminie ustalonym przez WUP.

Strona 9 z 19

handel zielona ohp wrota logo buton