Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolence 1

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2018) - w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017r., poz. 1064).

Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać podpisem elektronicznym, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Formularz, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl w „Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2018” lub w zakładce: Agencje zatrudnienia/Informacja o działalności agencji za rok poprzedni można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word.
Wypełniony formularz w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

Pliki do pobrania:

Formularz informacji o działalności agencji

Nazwy Grup Elementarnych Zawodów i ich 4-cyfrowe symbole

Uwaga!

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

  • Wpisać nazwę i adres siedziby agencji zatrudnienia, nr telefonu, datę sporządzenia i w przypadku informacji przekazanej w postaci papierowej należy podpisać czytelnie.
  • Zaznaczyć kwadrat wstawiając znak „X” dotyczący informacji o działalności agencji zatrudnienia a nie zmiany informacji i wpisać 2018 w miejscu za…….rok.
  • Zaznaczyć kwadrat przy usłudze, którą zrealizowano w 2018 roku zgodnie z posiadanymi certyfikatami i wypełnić tabele wskazane obok w nawiasie. Dotyczy to także „zerowej” działalności, wówczas zaznaczyć i wypełnić tabele (wpisując „0”) dotyczące usług, które zamierzano realizować w 2018 roku.
  • Wpisać numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
  • Zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie” czy agencja jest zrzeszona w związku branżowym.
  • Uwzględnić w odpowiednich tabelach (nr 1.2., 2.1., 5.1.) liczbę cudzoziemców oraz obywatelstwo osób korzystających z poszczególnych usług (tabela nr 1.3., 2.2., 5.2.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia można uzyskać w pok. nr 10 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41 36 41 611.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przygotowało broszurę zawierają dane teleadresowe oraz krótkie opisy sieci i punktów informacyjnych zajmujących się tematyką Unii Europejskiej.

Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach i aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Punkty informacyjne UE organizują debaty, szkolenia, lekcje europejskie oraz spotkania tematyczne, współpracują z instytucjami administracji publicznej, samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, a także z innymi sieciami informacyjnymi. Oferują bezpłatne praktyki dla studentów i absolwentów kierunków społecznych i europejskich. Dysponują publikacjami dotyczącymi instytucji i polityki UE, które można bezpłatnie otrzymać.

Każda osoba zainteresowana działalnością UE oraz poszukująca informacji na tematy unijne może bezpośrednio zwrócić się do Punktów w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Broszura do pobrania

Komisja Europejska zachęca do udziału w kampanii społecznej #EuandME, której celem jest uświadomienie młodym ludziom, jakie korzyści płyną z bycia członkiem europejskiej wspólnoty.

Wielu młodych Europejczyków korzysta z udogodnień oferowanych przez UE, nie zdając sobie z tego sprawy. Dostęp do Internetu po przystępnej cenie, międzynarodowa opieka zdrowotna czy gwarancja ochrony praw konsumenta to tylko niektóre przykłady.

Kampania #EUandME pomaga młodym obywatelom UE zrozumieć, jaką rolę odgrywa Unia w ich codziennym życiu oraz wspiera upowszechnianie wiedzy na temat uprawnień przysługujących obywatelom państw członkowskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii, a szczególnie tej, która porusza zagadnienia z zakresu pracy i życia za granicą: https://europa.eu/euandme/passion/work-and-live-abroad_pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze naborze do pracy wakacyjnej w Niemczech w roku 2019.
O pracę wakacyjną ubiegać się mogą pełnoletni uczniowie, studenci oraz poszukujący pracy. Osoby zainteresowane powinny posiadać znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (niższy średniozaawansowany).
Oferowana praca wakacyjna to praca pomocnicza w hotelarstwie, gastronomii lub przy sprzątaniu.

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów należy przesłać najpóźniej do dnia 28.02.2019 r. pocztą tradycyjną na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy / EURES
ul. Wyspiańskiego 15, pok. 14
65-036 Zielona Góra
albo e-mailem na adres: a.uberman@wup.zgora.pl lub a.bajon@wup.zgora.pl

W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy w terminie 7 dni obligatoryjne złożyć  formularz rezygnacji i wysłać go na wyżej podane adresy e-mailem lub pocztą tradycyjną.

Strona 2 z 26

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton