Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wypełnij ankietę i wypowiedz się na temat rozwoju Unii Europejskiej.

Każdy z nas ma szansę, na wyrażenie swojej opinii dotyczącej rozwoju UE w nowej perspektywie finansowej – czyli tej po 2020 roku. Pytania są zarówno zamknięte i otwarte – między innymi: na co postawić największy nacisk? W których działaniach ograniczyć biurokrację? Co powinno być zmienione? Ankietę może wypełnić każdy obywatel UE – zarówno osoby fizyczne, urzędnicy, przedsiębiorcy, ośrodki naukowe, instytucje kultury, szpitale czy organizacje pozarządowe z całej Europy. Wypełnienie ankiety przez obywateli poszczególnych krajów UE ma zdefiniować na nowo obszary, na które przeznaczone będą środki UE.
Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut - KLIKNIJ TUTAJ

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Ministerstwo Rozwoju informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kwoty udzielane w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach to 87 tysięcy złotych lub 25 tys. złotych. O 87 tysięcy mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich oraz wyższych (I i II stopnia) w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy nie pracują, a także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy. O 25 tysięcy złotych wnioskować mogą przedsiębiorcy chcący zatrudnić osoby bezrobotne. W pierwszym przypadku pożyczka udzielana jest na 7 lat, natomiast 25 tysięcy złotych należy spłacić w ciągu trzech lat.
Pożyczek udziela Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, które wygrało przetarg Banku BGK. Program organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły znajdują się pod linkiem 

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2017) - w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013r., poz. 899).

Wypełniony elektronicznie formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) pod adresem: www.stor.praca.gov.pl należy:

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

Formularz można wypełnić również ręcznie lub w wersji Word, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.wup.kielce.pl  w  „Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017” lub w zakładce: Agencje zatrudnienia/Informacja o działalności agencji za rok poprzedni.

Wypełniony formularz w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce   

Pliki do pobrania:

Formularz informacji o działalności agencji

Nazwy Grup Elementarnych Zawodów i ich 4-cyfrowe symbole

Szczegółowych informacji dotyczących rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia udziela p. Iwona Białacka, pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod numerem tel. 41/ 36 41 611.

Strona 13 z 31

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo