Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Kontynuacja działalności

W związku z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii oraz o kontynuowaniu działalności szkoleniowej  w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.

Aktualizacji można dokonać za pomocą jednego z poniżej wymienionych sposobów:

  • podpisać podpisem elektronicznym, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

(Wniosek do pobrania )

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy podpisać czytelnie i przekazać do

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce    

Uwaga!

 

Wypełniając wniosek, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

  1. Składając wniosek w okresie od 1 do 31 stycznia zaznaczamy w górnej części pierwszej jego strony kwadrat dotyczący kontynuacji działalności, natomiast gdy na przestrzeni danego roku zmienia się dane instytucji szkoleniowej (np. nazwa, adres siedziby, osoba kierująca itp.) wówczas zaznaczamy kwadrat dotyczący aktualizacji danych. 
  2. W rubryce danych teleadresowych należy wpisywać nazwę oraz adres siedziby instytucji zgodnie z dokumentem założycielskim. Gdy modyfikacji ulegają dane ogólne instytucji szkoleniowej (np. zmiana nazwy, zmiana adresu siedziby, zmiana osoby kierującej) i nie ma możliwości weryfikacji tych danych w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS), należy dostarczyć  dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
  3. Sformułowanie „w bieżącym roku kalendarzowym" dotyczy roku, w którym instytucja szkoleniowa składa wniosek.
  4. Należy wypełnić oświadczenie za pomocą (niepotrzebne skreślić), które na wniosku w wersji Word znajduje się przed podpisem.Instytucja określa czy zgadza się na doręczanie korespondencji w sprawach związanych z wpisem do rejestru instytucji szkoleniowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. Wniosek winna podpisać osoba kierująca instytucją szkoleniową czytelnie.

Instytucje szkoleniowe, które nie poinformują o kontynuowaniu  działalności szkoleniowej w terminie  do dnia 31 stycznia zostaną wykreślone z rejestru instytucji szkoleniowych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pomocne wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych działów ww. wniosku znajdą Państwo w „Instrukcji wypełniania wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji” plik do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie WUP od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub pod numerem tel. 41/  36 41 611.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo