Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

FGŚP spełnia dwa podstawowe zadania:

 • dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,
 • dochodzi zwrotu wypłaconych przez Fundusz świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych.

Podstawowymi źródłami finansowania wypłat świadczeń ze środków Funduszu są m.in.:

 • składki płacone przez pracodawców (0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

Wysokość składki na FGŚP określa ustawa budżetowa. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w okresach miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a kwoty pobrane tytułem składek przekazuje na rachunek bankowy Funduszu
w terminie do dnia 15 następnego miesiąca,

 • zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych,
 • odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 • odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem świadczeń, zwróconych po terminie,
 • środki pochodzące z funduszy celowych,
 • dotacja budżetowa.

Podmiotami, które mogą wystąpić do Funduszu są:

 • pracownik,
 • były pracownik,
 • członek rodziny zmarłego pracownika uprawniony do renty rodzinnej,
 • członek rodziny zmarłego byłego pracownika uprawniony do renty rodzinnej,
 • pracodawca,
 • nadzorca sądowy lub zarządca,
 • syndyk,
 • likwidator,
 • inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

Osoby fizyczne, które, zgodnie z przepisami polskiego prawa:

 • pozostają z pracodawcą w stosunku pracy,

lub

 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
 • wykonują pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług,
 • wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną - jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
 • małżonek pracodawcy,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci drugiego małżonka, rodzice, macocha i ojczym, osoby przysposabiające,
 • rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe, szwagierki
  i szwagrowie,
 • osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń,
 • oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego,

jeżeli jest obowiązany opłacać składkę za pracowników na FGŚP (poza zwolnieniami, o jakich mowa w art. 9a i 9b ustawy z dnia 13 lipca 2006r.) i jednocześnie zatrudnia, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Podstawowe przesłanki niewypłacalności pracodawcy

Warunkiem wypłaty świadczeń ze środków Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych jest niewypłacalność pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  (Dz.U.2016.1256.-j.t.).

Ważniejsze rodzaje niewypłacalności pracodawcy według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. to:

I. Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego, wyda postanowienie o:

 1. ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub wszczęciu wobec niego wtórnego postępowania upadłościowego - datą niewypłacalności pracodawcy jest data wydania postanowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego pracodawcy,
 2. otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574.-j.t.) - datą niewypłacalności pracodawcy jest data wydania postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego pracodawcy,
 3. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania - datą niewypłacalności pracodawcy jest data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy,
 4. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania - datą niewypłacalności pracodawcy jest data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy.

II. Niewypłacalność pracodawcy (w postępowaniu krajowym) zachodzi w sytuacji niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych, gdy:

 1. na podstawie przepisów Prawa upadłościowego sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli:
  1. majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
  2. wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty.
 2. Datą niewypłacalności pracodawcy w w/w przypadkach jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego.

 3. organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa - datą niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego,
 4. sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578.-j.t.) - datą niewypłacalności pracodawcy jest data uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki handlowej,
 5. minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, wykonywanej na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy, przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - datą niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej,
 6. minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego, w ramach utworzonego przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - datą niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego,
 7. organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej - datą niewypłacalności pracodawcy jest data dokonania jego wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 8. wystąpi faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę, trwające dłużej niż 2 miesiące - datą niewypłacalności pracodawcy jest dzień upływu 2 miesięcy od momentu faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę.

Lp.

Rodzaj świadczenia
(bez odsetek)

O G R A N I C Z E N I A

Czasowe

Kwotowe

 •  

wynagrodzenie za pracę

Podlega zaspokojeniu za
okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeśli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy

Do wysokości nieprzekraczającej łącznie za okres jednego miesiąca (tj. po zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenia składających się na wynagrodzenie miesięczne) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 •  

wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności
w pracy

 •  

wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

 •  

wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

 •  

dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy

 •  

składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

 •  

ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa
w art. 171 § 1 Kodeksu pracy,
należny za rok kalendarzowy,
w którym ustał stosunek pracy

Podlega zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło
w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy

Do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 •  

odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Podlega zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło
w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub
w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące
po tej dacie

Do wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału
, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub jego wielokrotności, w przypadku, gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia.

 •  

odszkodowanie, o których mowa
w art. 36 ¹ § 1 Kodeksu pracy

Powyższe roszczenia podlegają zaspokojeniu także w przypadku, gdy uprawnienie do nich powstało w dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu ustania stosunku pracy.

W przypadku ponownego zaistnienia niewypłacalności tego samego pracodawcy przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie tych samych roszczeń, przy czym roszczenia m.in. z tytułu wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, podlegają zaspokojeniu łącznie za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

handel zielona ohp wrota logo buton