Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Źródła finansowania działalności FGŚP

Podstawowymi źródłami finansowania wypłat świadczeń ze środków Funduszu są m.in.:

  • składki płacone przez pracodawców (0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

Wysokość składki na FGŚP określa ustawa budżetowa. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i przekazuje na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie póżniej niż w ciagu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.

Koszty poboru składek obiążają rachunek bankowy Funduszu w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.

  • zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych,
  • odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
  • odsetki ustawowe za opóźnienie od należnosci powstaych z tytułu wypłaconych świadczeń, zwróconych po terminie,
  • środki pochodzące z funduszy celowych,
  • dotacja budżetowa.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo