Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Super User

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie dla wnioskodawców konkursu „Krajowe zamówienia publiczne. Makroregion 3”. Celem konkursu jest uzupełnienie wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zamówień publicznych, skierowanego do MMSP z województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

W trakcie spotkania przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówi zasady ubiegania się o dotację w ramach trwającego obecnie konkursu. Ekspert omówi kryteria, przedstawi sposób wypełniania wniosku i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Termin i miejsce spotkania:
9 listopada 2018 r. w Krakowie – Campanile Kraków, ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków (sala konferencyjna, piętro I)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Załączniki:
Program ramowy
Formularz rejestracyjny

W związku z planowanym w ostatniej dekadzie listopada br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada br. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nawiązał współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Płaszczyzną porozumienia jest projekt „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

W ramach partnerstwa WUP i IBE będą wspierać wzajemne działania skierowane dla odbiorców rynku pracy, przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia i pracodawców. Jednym z zadań Instytutu Badań Edukacyjnych jest prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), który to stanowi odpowiedz na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Wprowadzenie ZRK ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników na rynku pracy – w tym systemie większe znaczenie mają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy. Rejestr jest platformą zawierającą informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Współpraca pomiędzy WUP i IBE poprzez cykl spotkań pozwoli dotrzeć z informacjami na temat systemu do grup zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji: począwszy od pracowników, pracodawców, instytucje rynku pracy, doradców zawodowych przez osoby poszukujące pracy aż po jednostki samorządu terytorialnego czy związki zawodowe.

Porozumienie podpisali Beata Gawęcka-Ajchel z IBE i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk.

O 536 osób zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w stosunku do sierpnia bieżącego roku. Najsilniejszy, procentowy spadek bezrobocia nastąpił w powiecie włoszczowskim (19,3%), buskim (15,9%) i sandomierskim (14,9%). Wzrost bezrobocia nastąpił jedynie w powiecie opatowskim (+2,7%). Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 42.888 bezrobotnych. To o 3.924 osoby mniej, niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 8,1% (w kraju - 5,7%).
Region wciąż pozostaje mocno zróżnicowany pod względem poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w powiecie skarżyskim (15,6%), opatowskim (13,2%), ostrowieckim (11,1%), koneckim (10,9%) oraz kieleckim (10,7%). Najniższa – w powiecie buskim (3,5%), mieście Kielce (5,3%), włoszczowskim (5,5%), sandomierskim (6,3%) oraz pińczowskim (6,6%).
Prawo do zasiłku przysługuje niewielkiej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych – jest ich zaledwie 6.534, co stanowi 15% wszystkich bezrobotnych w województwie. Ponad połowę z nich stanowią osoby długotrwale bezrobotne (51,3% ogółu), tj. pozostające w rejestrach ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Działania aktywizacyjne podejmowane przez powiatowe urzędy pracy wobec tych osób przynoszą jednak widoczne rezultaty. Długotrwale bezrobotnych jest o 11,5% mniej, niż przed rokiem.
Bez kwalifikacji zawodowych pozostaje ponad 11 tysięcy bezrobotnych. Bez pracy pozostają głównie absolwenci szkół zawodowych i osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i niższym. Łącznie te dwie grupy stanowią 46% ogółu bezrobotnych. Dyplomami wyższych uczelni legitymuje się 17% zarejestrowanych.

Aktualne możliwości wsparcia rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych, bieżące kwestie związane z rynkiem pracy w naszym regionie oraz wpływ Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rozwój przedsiębiorstw i funkcjonowanie zespołów pracowniczych – to tematy które poruszane były podczas II Forum Konferencyjnego Dla Przedsiębiorców.

Podczas otwarcia spotkania, dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk, podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się rynkiem pracy a instytucjami otoczenia biznesu. Zaznaczył, że wspólne działanie jest kluczowe przy efektywnym realizowaniu nałożonych zadań i poprawie sytuacji na rynku pracy.

I właśnie poprawiająca się sytuacja w obrębie walki z bezrobociem w województwie świętokrzyskim była tematem rozpoczynającym wystąpienia prelegentów. Na temat rekordowo niskiego bezrobocia w świętokrzyskiem, zmieniających się trendów na przestrzeni lat i ogólnej koniunktury mówiła Anna Jastrzębska – zastępca kierownika Wydziału Obsługi Rynku Pracy WUP.

O tym jakimi środkami aktualnie dysponuje województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego opowiedział Tomasz Janusz - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Przedsiębiorcy poznali zasadę działania Bazy Usług Rozwojowych – narzędzia, które umożliwia skorzystanie przez pracodawców i ich pracowników z wysokiej jakości kursów i szkoleń, a także refundację nawet 80% poniesionych kosztów. Na temat potrzeb szkoleniowych, Podmiotowego Systemu Finansowania, środków przeznaczonych na Działanie 10.5 RPO w ramach którego wdrażana jest Baza Usług Rozwojowych opowiedział Paweł Lulek – kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania i korzystania z Podmiotowego Systemu Finansowania przedstawił Karol Kaczmarski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii –które jest jednym z Operatorów BUR w województwie świętokrzyskim.

Przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – Beata Gawęcka – Ajchel i Anna Zuszek wyjaśniły czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jakie korzyści wynikają dla firm i pracowników.

Prezentacje ze spotkania dostępne są tutaj:

Rekordowo niskie bezrobocie – rynek pracy w nowej sytuacji
Aktualne środki na rozwój firm w RPOWŚ
Baza Usług Rozwojowych
Zintegrowany System Kwalifikacji

Juz 17 października zapraszamy wszystkich chętnych na Konsultacje z doradcą zawodowym i doradcą EURES które odbędą się w Budynku C Politechniki Świętokrzyskiej

1200 miejsc pracy krajowej i niemal 3 i pół tysiąca ofert zagranicznych – tyle wakatów czekało na odwiedzających Regionalne Targi Pracy 28 września 2018 r. w Końskich.

Tradycyjnie pracownicy WUP prowadzili spotkania informacyjno-warsztatowe, tym razem na temat założenia własnej działalności „Własna firma – pomoc na starcie”, „Wyjazd do pracy za granicą – co musisz wiedzieć” oraz „Baza Usług Rozwojowych – wsparcie dla pracodawców i ich pracowników”.

Regionalne Targi Pracy cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ jest to wydarzenie o zasięgu ponadlokalnym i daje możliwość kontaktu w jednym miejscu z pracodawcami zarówno z terenu powiatu koneckiego jak i ościennych.

Wydarzenie oficjalnie otworzyli: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Arkadiusz Piecyk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Bożena Urban Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Starosta Konecki Bogdan Soboń.

Targi zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Końskich, w Skarżysku–Kamiennej i we Włoszczowie oraz Starostwem Koneckim.

Jeżeli masz:

  • ukończone 15 lat (w dniu zapisu), ale nie jesteś osobą pełnoletnią
  • masz ukończoną szkołę podstawową/gimnazjum lub nie kontynuujesz nauki
  • masz problemy z nauką
  • masz trudną sytuację rodzinną
  • stan zdrowia pozwala na podjęcie przygotowania zawodowego

WSTĄP DO OHP!!!

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zaprasza młodzież, która chce zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz uzupełnić wykształcenie. Zapewniamy bezpłatny pobyt z wyżywieniem oraz opiekę wychowawczą.

Szczegółowe informacje o naborze do Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach znajdują się na stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl

XV Internetowa Giełda Pracy dobiegła końca. Dziękujemy za udział wszystkim Pracodawcom oraz Partnerom, którzy włączyli się w promocję Internetowej Giełdy Pracy wśród osób poszukujących pracy i przyczynili się do powodzenia tej inicjatywy. Liczymy, że nasi klienci nawiązali kontakty z konkretnymi pracodawcami oferującymi interesujące miejsca pracy. W czasie trwania giełdy osoby zainteresowane korzystały z konsultacji dokumentów aplikacyjnych on-line prowadzonych przez naszych doradców zawodowych.

Przedstawiamy krótką statystykę.

Efekty XV Internetowej Giełdy Pracy:

  1. Liczba udostępnionych miejsc pracy w kraju (wakatów): 2 100
  2. Liczba udostępnionych miejsc pracy za granicą (wakatów): 2 000
  3. Liczba odwiedzin strony IGP w czasie trwania giełdy: 872
  4. Liczba odsłon strony IGP w czasie trwania giełdy: 24 440

Klient odwiedzający stronę Internetowej Giełdy Pracy poświęcił na jej przejrzenie średnio ponad 10 minut. W tym czasie odwiedził ok. 33 zakładek (oferty pracy, porady doradców zawodowych, informacje nt. sieci EURES). Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje przygotowane przez doradców dot. zasad poruszania się po rynku pracy, bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą oraz porady psychologa, o czym świadczy wysoka liczba odsłon strony IGP.


Dziękujemy wszystkim za udział !

Strona 1 z 31

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton