Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Nie dla handlu ludźmi

Wyjazd za granicę w celu podjęcia zatrudnienia to przede wszystkim doskonała okazja do zarobienia pieniędzy dla siebie i rodziny, zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego. Wiąże się on jednak z wieloma zagrożeniami. Jednym z nich jest handel ludźmi. Osoby, które staną się jego ofiarami, są wykorzystywane w pracy przymusowej bądź prostytucji oraz zmuszane do popełniania przestępstw. Innym zagrożeniem jest oszustwo przez pracodawcę polegające na niewypłaceniu wynagrodzenia za wykonaną pracę czy na zmianie warunków pracy.

Decydując się na wyjazd za granicę, pamiętaj o podstawowych zasadach:

 • upewnij się, że agencja zatrudnienia posiada certyfikat (http://www.kraz.praca.gov.pl),
 • zachowaj ostrożność w przypadku ofert prasowych zawierających jedynie numer telefonu, jeśli w trakcie rozmowy nie otrzymasz adresu pośrednika – zrezygnuj,
 • nie spotykaj się z pośrednikiem poza biurem firmy,
 • pamiętaj, że agencja zatrudnienia nie ma prawa pobierać opłat za znalezienie pracy,
 • przed wyjazdem zawsze żądaj spisania umowy – najlepiej po polsku,
 • zapoznaj się z informacjami o życiu i warunkach pracy w kraju, do którego wyjeżdżasz,
 • zabierz ze sobą dokumenty niezbędne do podjęcia zatrudnienia (przetłumaczone na język kraju pracodawcy),
 • zostaw rodzinie adres, pod którym będziesz przebywać oraz numer telefonu,
 • zabierz ze sobą pieniądze na przeżycie kilku dni za granicą oraz na powrót do kraju,
 • weź ze sobą adres i numer telefonu najbliższego konsulatu w kraju, w którym będziesz świadczyć pracę,
 • sprawdź, czy w kraju, do którego wyjeżdżasz działa organizacja pozarządowa, która w razie napotkania problemów będzie mogła udzielić ci pomocy.

Pamiętaj, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi.

Handlem ludźmi (zgodnie z art. 115 § 22 kodeksu karnego) jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.

Więcej informacji na temat handlu ludźmi można znaleźć w poniższej publikacji.

Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 3(12) „Handel ludźmi – podstawowe informacje dla pracowników urzędów pracy” wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy 

Instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi i pomocą ofiarom:
1 . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.mswia.gov.pl

2. Straż Graniczna
http://www.strazgraniczna.pl

3. Komenda Główna Policji
http://www.policja.pl/

4 . Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
http://www.kcik.pl

Organizacje pozarządowe i międzynarodowe:
1. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
http://www.strada.org.pl

2. Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl

3. Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
http://www.zaginieni.pl

4. Stowarzyszenie Po-Moc
http://www.po-moc.pl

5. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
http://www.pomocprawna.org

6. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
http://www.iom.pl

Instytucje i organizacje międzynarodowe:
1. Strona Unii Europejskiej nt. handlu ludźmi
http://ec.europa.eu

2. Międzynarodowa Organizacja Pracy
http://www.ilo.org

3. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights
http://www.osce.org/odihr/

4. OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi
http://www.legislationline.org

Krajowe ośrodki akademickie:
1. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Uniwersytet Warszawski
http://kryminologia.ipsir.uw.edu.pl/

Ponadto polecamy:


Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Polak za granicą”

Broszura dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę
"Nie daj się oszukać, przygotuj się do wyjazdu" przygotowana przez Fundację ITAKA

Ulotka Krajowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi
"Praca za granicą? Czemu nie!"

Poradnik
"Bezpieczna praca za granicą"

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdziesz listę ambasad i konsulatów RP

Jeżeli spotkasz się z przypadkami handlu ludźmi
zawiadom jedną z powyższych instytucji !!!

Więcej w tej kategorii: « Praca wakacyjna w Niemczech w 2013r.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo