Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Praca wakacyjna w Niemczech w 2013r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2013. Ze względu na otwarcie niemieckiego rynku pracy, oferta nie posiada limitów podań.

O wakacyjne zatrudnienie u pracodawców niemieckich mogą ubiegać się:

  • studenci studiów dziennych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów (jeden z druków wydawanych dla osób zainteresowanych ofertą) będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2013 r.,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2013 r.,
  • w wieku od 18 lat do 35 lat,
  • posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3 – letni okres nauki języka niemieckiego),
  • deklarujący gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie wakacji.

Nadmienia się, iż nie będą akceptowane podania studentów / uczniów, którzy mają życzenia, co do lokalizacji miejsca pracy.

Osoby spełniające powyższe kryteria winny zgłaszać się osobiście do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, parter, pokój 9 w godzinach 7.30 – 15.30 celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oferty oraz pobrania druków zgłoszeń.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia wypełnionych dokumentów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy upływa dnia 11 stycznia 2013 r.

Nadmieniam, iż w dniach 24.12.2012 r. oraz 31.12.2012 r. Urząd jest nieczynny.

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

2 egzemplarze podania "Bewerbung 2013" wypełnione pismem drukowanym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2013";

1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego "Bescheinigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego;

1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej;

1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.

Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

Nie będą akceptowane:

  • dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,
  • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,
  • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
  • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
  • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.
Więcej w tej kategorii: Nie dla handlu ludźmi »

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo