Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Obowiązki instytucji

Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru jest zobowiązana do informowania, w postaci papierowej lub elektronicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o:

  1. zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności;
  2. kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo