Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne
z zakresu koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych

Aktualne przepisy unijne: 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004z dnia

    29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009z dnia

    16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Powyższe rozp. wprowadziły obowiązek stosowania ujednoliconych dokumentów unijnych z serii U-tj; PD U1( dawny formularz E301), PD U2 (dawny formularz E 303), PD U3 oraz dokumentów SED służących do wymiany informacji między instytucjami właściwymi w zakresie ustalania świadczeń z tytułu bezrobocia.
Ponadto nowe przepisy umożliwiają zaliczanie okresów pracy na własny rachunek, a także transferu zasiłku dla bezrobotnych, przyznanego przez instytucję właściwą na dok.PD U2, bezpośrednio na konto bezrobotnego.
Nadmienia się, iż formularz E 301 (wydany dotychczas przez odpowiednie instytucje właściwe) będzie nadal uznawany przez urzędy pracy.
Uwaga!!! w/w Rozporządzenia obowiązują od 01.05.2010r. w 27 krajach UE, od 01.04.2012r. w Szwajcarii a od 01.06.2012r. w Islandii, Liechtensteinie oraz Norwegii od 01.07.2013r. w Chorwacji, jako 28 państwie UE.


Krajowe przepisy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1189).

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. u. z 2019 poz.1482),

Dotychczas obowiązujące przepisy unijne:

  • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 149 z 5.07.1971 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 rokuustalające sposób stosowania rozporządzenia numer 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach wspólnoty ( Dz. U. WE L 74/1 z 27.03.1972r. z późn. zm.).

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo