Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Informacja o monitorowaniu siedziby WUP

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wprowadzeniem na terenie siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 w Kielcach nadzoru w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu telewizji przemysłowej (CCTV) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP)
  z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-516 Kielce
  adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
  tel. (41) 36 – 41 – 600
  fax: (41) 36 – 41 – 666.
 2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.kielce.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany
  w pkt 1 powyżej.
  Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne:
  1. na stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce Ochrona danych osobowych,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
   Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
 3. WUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ochrony mienia województwa świętokrzyskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP, tj. obowiązek ochrony mienia województwa świętokrzyskiego m.in. poprzez korzystanie ze środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), co wynika z art. 60a ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa.
 5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych pełniący służbę pracownik firmy świadczącej usługę w zakresie ochrony i dozoru mienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 tygodni od momentu zarejestrowania, chyba że nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (rejestracja obrazu Pani/Pana wizerunku) jest wymogiem ustawowym - wymienione w pkt 4 przepisy prawa zobowiązują Panią/Pana do podania tych danych osobowych. Na zewnątrz siedziby WUP znajdują się informacje w zakresie monitorowania siedziby WUP przy użyciu kamer telewizji przemysłowej.

Niniejsza informacja:

 • jest zamieszczona:
  • na stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce Ochrona danych osobowych
  • oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych,
 • jest dostępna w Kancelarii WUP,
 • jest zawieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie WUP.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton