Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

Opiniowanie kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy

INFORMACJA

dotycząca OPINIOWANIA NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

przez WOJEWÓDZKĄ RADĘ RYNKU PRACY w KIELCACH

(organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

w sprawach polityki rynku pracy)

 

W art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) został sprecyzowany katalog działań wojewódzkiej rady rynku pracy, w tym m.in. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia w województwie (art.22 ust.5 pkt 5 ustawy).

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

Na mocy § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 630) techniczną obsługę wojewódzkiej rady rynku pracy zapewnia wojewódzki urząd pracy.

Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl na tydzień przed planowanym terminem posiedzenia umieszczana jest informacja o najbliższym posiedzeniu WRRP.

Bliższe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (0-41) 36-41-637 lub kierując pytanie drogą e-mail: wup@wup.kielce.pl .

Przebieg rozpatrywania wniosku:

  1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wniosek, zgodnie ze wzorem załączonym poniżej, o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Kielcach nowego kierunku kształcenia.
    Do wniosku mogą być dołączone opinie innych jednostek, podmiotów i organizacji (np. powiatowego urzędu pracy, powiatowej rady rynku pracy, organizacji pracodawców lub własne analizy wskazujące na zasadność utworzenia kierunku kształcenia).
  2. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Kielcach wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
  3. Na posiedzenie WRRP zapraszany jest – za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku – przedstawiciel szkoły zwracającej się o opinię, celem udzielenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień Członkom Rady.
  4. WRRP po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w pkt 2 i z ewentualnymi wyjaśnieniami przedstawiciela szkoły wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.
  5. Opinia WRRP może być: pozytywna lub negatywna.
  6. Przewodniczący Rady przesyła wydaną opinię dyrektorowi szkoły.
  7. Od opinii WRRP odwołanie nie przysługuje.

Wzór wniosku (druk do edycji). 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - dla dyrektorów szkół lub innych osób upoważnionych do reprezentowania szkoły składających wnioski do WRRP o zaopiniowanie kierunków kształcenia. 

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton