Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Metody poradnictwa zawodowego

Metody poradnictwa zawodowego:
• Kurs Inspiracji
• Metoda Edukacyjna
• Metoda Hiszpańska
• Gotowość do zmian

► Kurs Inspiracjijest grupową metodą poradnictwa zawodowego mającą na celu wzbudzenie w uczestnikach motywacji do tego aby aktywniej podchodzili do swojej przyszłości zawodowej.

Ponadto celem kursu jest:

 • poznanie i zrozumienie samego siebie i otaczającego świata
 • odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego
 • uświadomienie uczestnikom konieczności wzięcia odpowiedzialności za siebie i za swoje życie.

Uczestnicy mają wpływ na to co będzie tematyką i zakresem zajęć.

► Metoda Edukacyjna - adresowana jest do osób, które nie posiadają planu zawodowego i brak im orientacji zarówno w odniesieniu do swoich możliwości zawodowych, jak też do wymagań i oferty rynku pracy. Zajęcia prowadzone metodą edukacyjną odbywają się w kilku etapach: warsztaty grupowe przeplatane są spotkaniami indywidualnymi z doradcą zawodowym.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach można:

 • poznać siebie i otoczenie
 • określić swoją aktualną sytuację zawodową
 • wyznaczyć swoje cele zawodowe
 • nawiązać nowe kontakty z ludźmi będącymi w podobnej sytuacji zawodowej.

► Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia - „Metoda Hiszpańska”- adresowana jest głównie do osób długotrwale bezrobotnych, które mają bardzo małą motywację do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Istotą metody jest bazowanie na pozytywnych doświadczeniach uczestników. Dzięki niej klient rozwija umiejętności i zdobywa informacje, pozwalające przezwyciężyć bariery osobiste ograniczające aktywność zawodową. Metoda realizowana jest w formie indywidualnych i grupowych spotkań, których efektem jest wypracowanie wspólnie z doradcą zawodowym spójnego projektu zawodowego.

► Gotowość do zmian - to zajęcia warsztatowe adresowane do osób bezrobotnych oraz zatrudnionych zagrożonych bezrobociem lub wymagających przeszkolenia w wyniku transformacji i prywatyzacji zakładów pracy.

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do:

 • osiągnięcia aktywnej postawy w stosunku do przemian, które zachodzą na rynku pracy;
 • udoskonalenia własnych umiejętności w podejmowaniu decyzji, ich realizacji i brania odpowiedzialności za nie;
 • wyzwolenia kreatywności oraz nowego sposobu myślenia w procesie transformacji i zmian zachodzących na rynku pracy;
 • przełamania barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego.

 

Czas trwania zajęć jest odpowiednio dostosowany do omawianej tematyki oraz potrzeb danej grupy klientów.

 

Więcej w tej kategorii: « Poradnictwo grupowe

handel zielona ohp wrota logo buton