Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

uwagaInformujemy, że do wojewódzkich urzędów pracy napływają sygnały od instytucji szkoleniowych o pojawieniu się firmy „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.”, która wysyła do nich informację o możliwości odpłatnego wpisania się do prowadzonego przez tę spółkę rejestru podmiotów szkoleniowych. W związku z powyższym informujemy, iż ww. spółka „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu świadczy działalność komercyjną, a prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie ma nic wspólnego z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzkie urzędy pracy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych (takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej)  na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

CELE REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH :

  • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
  • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
  • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
  • racjonalizacja wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń,
  • ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego,
  • umożliwienie  zaprezentowania własnej oferty przez nowe instytucje, drobne, prywatne firmy,
  • ukazanie bogatej bazy danych usług szkoleniowych zarówno dla samych instytucji, jak i użytkowników korzystających z zawartych w niej informacji.


OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU:

- rejestr jest jawny, bezpłatny i prowadzony w formie elektronicznej,

- wpis do rejestru jest dokonywany w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji lub właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji – w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- filie i oddziały instytucji szkoleniowych posiadające podstawy prawne do samodzielnego działania składają samodzielnie wniosek o wpis do rejestru do WUP właściwego ze względu na siedzibę oddziału (lub filii).

 

Certyfikaty jakości / akredytacje

Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiego standardu jakości usług. Wśród certyfikatów przedstawianych przez instytucje szkoleniowe mogą znaleźć się takie certyfikaty jak:

akredytacja kuratora oświaty wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydanych na podstawie międzynarodowych norm ISO serii 9000, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości (Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach).

O uzyskanie certyfikatu jakości usług instytucje szkoleniowe mogą ubiegać się
w instytucjach uprawnionych do wydawania tego typu dokumentów, np. certyfikat norm serii ISO w Polskim Centrum Akredytacji.

Informacja dotycząca uzyskiwania potwierdzenia wpisu instytucji szkoleniowej do RIS

 


spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo