Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

OSTRZEŻENIE DLA JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH

uwagaInformujemy, że do wojewódzkich urzędów pracy napływają sygnały od instytucji szkoleniowych o pojawieniu się firmy „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.”, która wysyła do nich informację o możliwości odpłatnego wpisania się do prowadzonego przez tę spółkę rejestru podmiotów szkoleniowych. W związku z powyższym informujemy, iż ww. spółka „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu świadczy działalność komercyjną, a prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie ma nic wspólnego z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzkie urzędy pracy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

Jedynie wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej stanowi podstawę do ubiegania się o zlecenie finansowane ze środków publicznych na realizację szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.


Przypominamy, iż wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.
 
Instytucje szkoleniowe zainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy nie mają obowiązku posiadania wpisów do żadnego innego rejestru. Natomiast instytucje szkoleniowe niezainteresowane szkoleniem bezrobotnych i poszukujących pracy mogą prowadzić działalność szkoleniową bez konieczności uzyskiwania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ani żadnego innego rejestru.”

Więcej w tej kategorii: Informacje ogólne »

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo