Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Szkoły wyższe w województwie świętokrzyskim

Podstawy funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce określa ustawa dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668).

Ustawa zachowała dotychczasowy dychotomiczny podział na uczelnie publiczne i niepubliczne; akademickie  (w których przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora) i nieakademickie (nie posiadające takich uprawnień) oraz studia trzystopniowe (licencjackie / inżynierskie, magisterskie, doktoranckie).

Modyfikacji uległy zasady tworzenia, łączenia i likwidacji uczeni publicznych i niepublicznych. Zmieniono rejestr uczelni niepublicznych na ewidencję uczelni niepublicznych oraz zmodyfikowano zakres danych podlegających wpisowi. Zmieniono kryteria zaliczenia uczelni do grupy akademickiej lub zawodowej i powiązano status uczelni z oceną jakości działalności naukowej. Zmodyfikowano zasady posługiwania się nazwami uczelni i powiązano je z oceną jakości działalności naukowej  wprowadzono możliwość zmiany statusu uczelni akademickiej na zawodową na wniosek samej uczelni.

Nowelizacja ustawy z 31 stycznia 2019 roku poszerzyła grupy osób, które będą mogły pełnić obowiązki rektora od momentu wygaśnięcia jego mandatu do wyboru nowego rektora.

W roku akademickim 2019/2020 na terenie województwa funkcjonuje 13 szkół wyższych.

Największym ośrodkiem akademickim są Kielce, na terenie których działają 2 uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechnika Świętokrzyska oraz 6 uczelni niepublicznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu  została włączona, jako wydział zamiejscowy, w strukturę UJK. Pozostałe uczelnie to oraz 4 placówki niepubliczne: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie oraz Instytut Teologiczny w Sandomierzu. Ponadto w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wyższa Szkoła  Handlowa (w likwidacji) stała się oddziałem Społecznej Akademii Nauk.

Wykaz opracowano w oparciu o informacje udostępnione na stronach internetowych uczelni. Data opracowania – czerwiec 2019r.

WYKAZ DO POBRANIA

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo