Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Transfer zasiłku do Polski

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z państw Unii Europejskiej(UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii do Polski

Osoby, które nabyły prawo do zasiłku w jednym z państw UE/EOG i Szwajcarii, innym niż Polska, mogą  przyjechać do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać świadczenie dla bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w wysokości, jaka została ustalona za granicą. Na uzasadniony wniosek bezrobotnego zasiłek ten może zostać przedłużony maksymalnie do 6 miesięcy -  decyzję o tym podejmuje wyłącznie instytucja właściwa państwa, które przyznało prawo do tego zasiłku.

UWAGA!!!
Zasiłek jest wypłacany przez instytucję właściwą, która przyznała prawo do zasiłku, bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez bezrobotnego.

Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2.
Aby pobierać taki zasiłek w Polsce, uzyskany w innym państwie członkowskim, osoba zainteresowana musi:

  • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwej instytucji ds. bezrobocia w państwie ostatniego zatrudnienia.
  • Nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, na podstawie tamtejszego ustawodawstwa.
  • Pozostawać w dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia przez co najmniej 4 tygodnie.
  • Uzyskać dokument PD U2 z instytucji właściwej państwa, które przyznało prawo do tego zasiłku.
  • Po przyjeździe do Polski, zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, w ciągu 7 dni od daty początkowej wskazanej na dokumencie PD U2 w celu uzyskania statusu osoby poszukującej pracy.
  • Po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy, jako osoba poszukująca pracy, zgłosić się z dokumentem PD U2 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

UWAGA!!!
Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą należy powrócić do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim dniu ważności dokumentu PD U2.

Więcej w tej kategorii: « Transfer zasiłku z Polski

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo