Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Usługi dla pracodawców i ich pracowników

Usługi dla pracodawców

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
dla pracodawców i ich pracowników 
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym proponuje pracodawcom i ich pracownikom bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym. 

Konsultacje skierowane są do osób, które chcą uzyskać pomoc w zakresie:

  • rozwiązywania trudności pojawiających się w pracy, np. trudności związanych z realizacją powierzonych zadań, znużeniem odczuwanym na obecnie zajmowanym stanowisku, 
  • planowania dalszego rozwoju zawodowego pracownika, np. zmianie zakresu obowiązków pracownika lub objęcie nowego stanowiska pracy,
  • opracowania programu outplacementu.

 

Podstawową metodą indywidualnej pracy doradcy zawodowego z klientem jest rozmowa, podczas której doradca może wykorzystywać różnego typu metody, takie jak ćwiczenia, kwestionariusze czy testy. Podczas tych spotkań doradca zawodowy wspólnie z klientem: 

  • określa indywidualne oczekiwania i cele zawodowe klienta, 
  • ustala w jaki sposób i jakiej pomocy może udzielić klientowi, 
  • planuje pracę i podejmuje działania zmierzające do realizacji ustalonych celów, np. określa potencjał zawodowy klienta, udziela wsparcia w poszukiwaniu sposobów wykorzystania indywidualnych zasobów.

 

Konsultacje zawodowe dla pracodawcy i jego pracowników świadczone są na pisemny wniosek pracodawcy. Usługa może być realizowana w siedzibie pracodawcy lub w siedzibie Centrum.

Aby skorzystać z konsultacji pracodawca powinien wypełnić wniosek o udzielenie pomocy w rozwoju zawodowym i przesłać go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86 25-561 Kielce.

Materiały informacyjne dla pracodawców: 


Prev 1/4 Next »

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo