Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wykreślenie z rejestru

Na podstawie art. 20 ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru:

  • na wniosek instytucji szkoleniowej,
  • w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy,
  • w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,
  • z powodu niezłożenia informacji o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo