Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wykreślenie z rejestru KRAZ

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w przypadku:

  1. pisemnego wniosku podmiotu;
  2. postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
  3. wydania decyzji, o której mowa w art. 18na ust. 1;
  4. nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat, stwierdzonego na podstawie informacji, o której mowa w art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  5. naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 2 i 3, art. 19b-19d, art. 85 ust. 2-5 oraz art. 85a;
  6. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 1 i art. 19e-19h;
  7. złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19e ust. 1 pkt 1, niezgodnych ze stanem faktycznym;
  8. niezgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym po uprzednim wezwaniu podmiotu do złożenia wyjaśnień w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
  9. powierzania, na podstawie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  10. uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykraśleniu przedsiębiorcy.

W celu wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia (wykreślenie na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru) należy złożyć lub przesłać stosowny wniosek na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski S.A.
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Tytułem „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia”

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo