Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (w tym przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty zamierzające świadczyć usługę pracy tymczasowej) winny przedłożyć następujące dokumenty:

dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł przedstawiony do wglądu lub złożona jego kopia.

UWAGA! w przypadku ubiegania się o wydanie certyfikatu na świadczenie trzech usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz na świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej należy dokonać odrębnej opłaty za każdy certyfikat
(czyli 200zł za certyfikat dotyczący usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz 200zł za certyfikat dotyczący usługi pracy tymczasowej)

 

Opłatę  należy dokonać na rachunek:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce
Bank PKO BP S.A.
03 1020 2629 0000 9302 0342 8224
 

z dopiskiem "opłata za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia".
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy wpisu do Rejestru.

Zadania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia, wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z rejestrem realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego zamierzającego świadczyć usługę pracy tymczasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest wojewódzki urząd pracy wybrany przez przedsiębiorcę zagranicznego spośród wojewódzkich urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę lokalu, w którym są świadczone usługi.

 

1. Komplet dokumentów można:

- przedkładać bezpośrednio w siedzibie Urzędu,

lub
- przesłać listownie na poniższy adres

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

2. Wypełnić elektronicznie wniosek o wpis za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR) i podpisać: 

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego wydrukować, podpisać ręcznie czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i złożyć w formie papierowej do WUP Kielce.

 

Świadczenie usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego przez przedsiębiorcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed rozpoczęciem działalności składa zawiadomienie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W przypadku gdy:

  • niemożliwe jest określenie podstawowego miejsca świadczenia usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedsiębiorca zagraniczny składa zawiadomienie do marszałka województwa mazowieckiego (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie),
  • planowane miejsce świadczenia usługi znajduje się na terenie co najmniej dwóch województw, składa zawiadomienie do wybranego przez siebie, ze względu na planowane miejsce świadczenia usługi, marszałka województwa (wojewódzkiego urzędu pracy).

Wraz z zawiadomieniem przedsiębiorca zagraniczny składa sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.
W przypadku nieprzekazania zawiadomienia wraz z wyżej wymienionym tłumaczeniem marszałek województwa (wojewódzki urząd pracy) informuje, iż nie może on rozpocząć działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu ich uzupełnienia.

Ponadto przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek informowania marszałka województwa (wojewódzki urząd pracy) o każdej zmianie danych dotyczących państwa pochodzenia przedsiębiorcy, nazwy podmiotu oraz jego siedziby, planowanego miejsca i terminu świadczenia usług oraz ich rodzaju, lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo