Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

W społeczeństwie funkcjonuje wiele przekonań i opinii na temat osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Niestety, bardzo często są one nieprawdziwe i krzywdzące. Dlaczego, ludzie chorujący na inne przewlekłe choroby np. nowotworowe wywołują w nas współczucie i chęć niesienia pomocy, a osoby z zaburzeniami psychicznymi często traktujemy nie jak chorych - tylko ,,innych” , ,,dziwnych” i ,,gorszych”?

Większość z nas nie wie, na czym naprawdę polegają zaburzenia psychiczne i jak się je leczy. Często też niezrozumiałe zachowania osób chorujących powodują w nas niepokój i lęk.  
Psychiatria zna wiele rodzajów zaburzeń psychicznych i tylko część osób ich doświadczających wymaga leczenia szpitalnego. Problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają osób w różnym wieku, różnych profesji i o różnym statusie społecznym. Szacuje się, że w samej tylko Europie niemal co trzeci dorosły doświadcza w ciągu roku przynajmniej jednego rodzaju schorzenia. Według przewidywań Światowej Organizacji Zdrowia, choroby psychiczne do roku 2020 staną się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej, a brak ich rozpoznania wcale nie musi oznaczać zdrowia psychicznego.

Podobnie jak w przypadku innych form niepełnosprawności, choroba psychiczna nie musi oznaczać, że osoba nią dotknięta jest całkowicie niezdolna do pracy. Wręcz przeciwnie wielu chorych może dalej wykonywać dotychczasowe obowiązki zawodowe. Tym bardziej, że aktywność zawodowa w przypadku osób z chorobą psychiczną, ma szczególnie duże znaczenie. Przede wszystkim terapeutyczne i rehabilitacyjne, ale także społeczne.

Wiele osób dotkniętych chorobą odczuwa znaczące pogorszenie statusu materialnego, praca staje się wiec koniecznością dla zachowania dotychczasowego poziomu życia. Jednak, najistotniejsze znaczenie pracy to poczucie bycia potrzebnym i wartościowym oraz możliwość podtrzymania kontaktów społecznych. Aktywność zawodowa jest okazją do samorealizacji, chroni przed pustką, znudzeniem i biernością. Przeciwdziała poczuciu bezradności i sprzyja rozwojowi osobistemu. Możliwość powrotu do pracy lub, jeśli to konieczne, podjęcia nowej, poprawia ogólną satysfakcję życiową chorych.

Osoby chore psychicznie zwykle mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a choroba psychiczna najczęściej kwalifikuje się do grupy tzw. schorzeń specjalnych.

Pracownikom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe uprawnienia:

 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać:

  • 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
  • a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego
   lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin
   tygodniowo ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona
   w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 • Wymiar czasu pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakaz zatrudniania w porze nocnej
   i godzinach nadliczbowych nie ma zastosowania w przypadku:

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r.
(Dz. U. poz. 458) w Polsce realizowany jest Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. To już druga edycja Programu,
który stawia sobie za cel poprawę opieki psychiatrycznej i lepsze
dopasowanie jej do potrzeb pacjentów oraz zapobieganie stygmatyzacji
i dyskryminacji osób chorujących również w obszarze rynku pracy.


Wśród szczegółowych założeń Programu należy wymienić:


•    upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej
      opieki zdrowotnej oraz różnych form pomocy i wsparcia społecznego,
•    aktywizację zawodową osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego,
•    skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
•    wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, rodziców i nauczycieli,
•    opracowanie zasad przedstawiania osób z zaburzeniami psychicznymi
      w mediach,
•    działania informacyjno-edukacyjne dotyczące poszanowania praw osób
      z zaburzeniami psychicznymi.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo