Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

I. Kilka praktycznych porad dla założycieli spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE!


Wasza grupa założycielska powinna być aktywna i otwarta na wszelkie informacje i doświadczenia założycieli działających już spółdzielni socjalnych. Istotne jest, aby uwzględnić potencjał i zasoby osób chętnych do założenia spółdzielni, ponieważ można je wykorzystać dla wspólnej korzyści. Również ważne dla przedsięwzięcia jest to, aby osoby zaangażowane w jego tworzenie znały się. Ułatwi to później podejmowanie decyzji, przydzielanie zadań do wykonania czy też określanie strategii funkcjonowania spółdzielni. Spośród założycieli należy wytypować „lidera”, który wykazuje największą determinację w dążeniu do celu.

OKREŚLCIE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PRZYSZŁEJ SPÓŁDZIELNI


Szukajcie pomysłów, w tym celu przejrzyjcie bazę funkcjonujących spółdzielni oraz nawiążcie kontakt z ich członkami. Skorzystajcie ze sprawdzonych, wypracowanych przez innych rozwiązań i dobrych praktyk w prowadzeniu działalności. Wskazane jest także, aby przynajmniej jedna osoba wzięła udział w szkoleniu, które pomoże poznać tajniki budowania biznesplanu oraz zarządzania firmą. Wszystkie decyzje podejmujcie wspólnie, aby każdy z założycieli miał swój wkład w planowaniu działalności spółdzielni.


STWÓRZCIE PRAWO WEWNĘTRZNE SPÓŁDZIELNI – STATUT


Nie przyjmujcie gotowych schematów statutu z Internetu, mogą one stanowić jedynie materiał pomocniczy. Zastanówcie się, które zapisy należy do tego dokumentu wprowadzić, zmienić lub dostosować do własnych możliwości. Powinien on określać zasady funkcjonowania, zarządzania oraz finansowania spółdzielni. Nie przyjmujcie go bez dokładnego, wspólnego przeanalizowania i omówienia szczegółów. Pamiętajcie, że podczas tworzenia spółdzielni należy zachować zasadę: jeden założyciel – jeden głos.


USTALCIE SIEDZIBĘ SPÓŁDZIELNI


Wymagania lokalowe dostosujcie do rodzaju planowanej działalności, np. przy świadczeniu usług na zewnątrz nie zawsze potrzebne będzie duże biuro, z kolei prowadząc działalność wytwórczą konieczny jest odpowiedni metraż i wyposażenie. Siedziba nie musi być w centrum miasta. W celu ograniczenia kosztów warto rozważyć jej lokalizację na peryferiach miejscowości, uwzględniając przy tym najdogodniejszy dla klientów sposób kontaktowania się ze spółdzielnią. Szukajcie preferencyjnego najmu lokalu poprzez np. inkubator przedsiębiorczości, urząd miasta/gminy czy spółdzielnię mieszkaniową.


ROZPROPAGUJCIE SPÓŁDZIELNIĘ W SWOIM ŚRODOWISKU


Najważniejsze jest opracowanie efektywnego sposobu wejścia na rynek. W tym celu należy uwzględnić różne miejsca, które mogą być źródłem promocji Waszej spółdzielni wśród potencjalnych klientów. Skorzystajcie z pośrednictwa m.in.: urzędu miasta/gminy, kościoła, powiatowego urzędu pracy, zakładu opieki zdrowotnej, sklepów i zakładów usługowych. Ta forma promocji skutecznie ograniczy koszty przy zachowaniu dużej skuteczności.


RACJONALNIE GOSPODARUJCIE POSIADANYMI ŚRODKAMI


Na starcie każda firma dysponuje ograniczonymi środkami, dlatego ważne jest efektywne nimi gospodarowanie. Należy więc dokładnie opracować procedury i zasady wynagradzania członków spółdzielni. Może się zdarzyć, że im dłużej będziecie ze sobą pracowali, tym częściej dochodzić będzie do sporów na tle płacowym. Nie ma idealnego systemu podziału zysków. Zależy on zwykle od kilku czynników, m.in. kondycji ekonomicznej spółdzielni, jej planów rozwoju działalności, zaciągniętych zobowiązań finansowych. Umowy o pracę w spółdzielniach socjalnych są zawierane w oparciu o przepisy prawa spółdzielczego.
Pamiętajcie: nie dzielimy więcej niż mamy!


PODSTAWA TO KSIĘGOWOŚĆ


Zazwyczaj początkujący spółdzielcy nie posiadają wystarczającej wiedzy do prowadzenia odpowiedniej księgowości. Idealnym rozwiązaniem będzie więc zlecenie tych usług biuru rachunkowemu, które ma doświadczenie w prowadzeniu księgowości tego typu organizacji.  Zmiana ustawy o spółdzielniach socjalnych z 7 maja 2009 r. wprowadziła możliwość nieodpłatnego świadczenia usług m.in. księgowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest np. gmina.


DZIELCIE PRACĘ RÓWNO MIĘDZY WSZYSTKICH

 

Każdy powinien wnosić tyle samo chęci i czasu. Początki zawsze są trudne. Na etapie zakładania spółdzielni wszyscy muszą wykazać równie duże zaangażowanie, ponieważ w późniejszym czasie ono zaprocentuje. Aby spółdzielnia sprawnie funkcjonowała, dokonajcie podziału obowiązków uwzględniając umiejętności i doświadczenie poszczególnych osób.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo