Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zawody refundowane

Zawody refundowane – przygotowanie zawodowe młodocianych

Jednym z zadań samorządu województwa, określonym w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1482), jest – „coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach co roku przeprowadza analizę zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy, prowadzi konsultacje z izbami rzemieślniczymi, pracodawcami i Komendami Ochotniczych Hufców Pracy. Po dokonanym rozeznaniu aktualnych potrzeb rynku pracy opracowana propozycja listy zawodów opiniowana jest przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Kielcach. Następnie wykaz zawodów zatwierdzany jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i publikowany w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego.

Aktualny wykaz zawodów refundowanych znajduje się w linku poniżej:

Uchwała nr 354/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”

Od 1 września 2019 r. przedmiotowy wykaz zawodów opracowywany będzie przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy określone w szczególności w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Prognozę zapotrzebowania (…), o której mowa powyżej ustala Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Powstaje ona w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie opracowane na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny oraz danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900), oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

W myśl art. 12 ust. 6 ww. ustawy o promocji (…) Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przedmiotowego wykazu zawodów, do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy przewiduje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – art. 122 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 8 (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników dostępne są na stronie internetowej Ochotniczych Hufców Pracy.

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo